Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pozice globálního rozvojového vzdělávání na prvním stupni ZŠ
Název práce v češtině: Pozice globálního rozvojového vzdělávání na prvním stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Position of Global Education in Primary School
Klíčová slova: globální rozvojové vzdělávání, globální výchova, primární vzdělávání, průřezová témata, globální témata, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mladší školní věk
Klíčová slova anglicky: Global Development Education, Global Education, primary education, cross-curricular themes, global terms, Thinking within European and Global Contexts, younger school age
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.02.2020
Datum zadání: 01.02.2020
Datum a čas obhajoby: 04.06.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Blanka Zemanová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Postup psaní DP
1. Rešerše literatury
2. Zpracovní návrhu struktury práce
3. Konzultace (osobní či mailem)
4. Zaslání 1. kapitoly a metodologické kapitoly
5. Konzultace (osobní či mailem)
6. Dokončení práce
Třetí konzultaci může diplomantka využít po domluvě s vedoucí práce kdykoli v průběhu psaní DP.

Práce se zabývá tématem globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a jeho pozicí ve výuce na prvním stupni základních škol. Hlavními cíli této práce je zjistit, proč je vhodné začleňovat témata globálního rozvojového vzdělávání do výuky, jaké jsou předpoklady dětí mladšího školního věku k práci s tématy GRV a jak taková témata zařazovat do výuky. Teoretická část práce se z počátku věnuje vymezení termínu GRV, jeho specifikům ve výuce na prvním stupni ZŠ, jeho místu v kurikulárních dokumentech a způsobu zařazení do výuky. V praktické části je pomocí dotazníkového šetření a pomocí rozhovorů zkoumáno, zda jsou témata GRV do výuky začleňována, jakým způsobem, jak frekventovaně a z jakého důvodu.
Postup psaní DP
1. Rešerše literatury
2. Zpracovní návrhu struktury práce
3. Konzultace (osobní či mailem)
4. Zaslání 1. kapitoly a metodologické kapitoly
5. Konzultace (osobní či mailem)
6. Dokončení práce
Třetí konzultaci může diplomantka využít po domluvě s vedoucí práce.

Seznam odborné literatury
HITE, Kristen A. a John L. SEITZ, 2016. Global Issues: An Introduction. 5. John Wiley. ISBN 9781119014201.
STARÁ, Jana, 2015. Ukotvení a specifika GRV. In: KARVÁNKOVÁ, Petra, Anna MARŠÍKOVÁ, Tomáš MATĚJČEK, Jana MILÉŘOVÁ a Jana STARÁ. Globální rozvojové vzdělávání v přípravě budoucích učitelů [online]. Praha: Člověk v tísni, s. 7-18 [cit. 2017-03-13]. ISBN 978-80-87456-74-3. Dostupné z: https://www.varianty.cz/publikace/136-globalni-rozvojove-vzdelavani-v-priprave-budoucich-ucitelu
PIKE, Graham. Globální výchova. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6.
HOLDEN, Cathie, 2007. Young people's concerns. In: HICKS, David a Cathie HOLDEN. Teaching the global dimension: key principles and effective practice. New York: Routledge, s. 31-42. ISBN 978-020-3962-770.
DA SILVA, Miguel Carvalho. Global Education Guidelines [online]. 2rd ed. Lisabon: the North-South Centre of the Council of Europe - 2008, 2010 [cit. 2020-01-27]. Dostupné z: https://rm.coe.int/prems-089719-global-education-guide-a4/1680973101
HUNT, Frances. Global Learning In Primary Schools In England: Practices And Impacts [online]. London: Development Education Research Centre, 2012 [cit. 2020-01-28]. ISBN 978-0-9574546-1-3. Dostupné z: https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1473838/1/GlobalLearningInPrimarySchools.pdf
STARÁ, Jana. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2016, 43 s. ISBN 978-80-86956-91-6.
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá tématem globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a jeho pozicí ve výuce na prvním stupni základních škol. Hlavními cíli této práce je zjistit, proč je vhodné začleňovat témata globálního rozvojového vzdělávání do výuky, jaké jsou předpoklady dětí mladšího školního věku k práci s tématy GRV a jak taková témata zařazovat do výuky. Teoretická část práce se z počátku věnuje vymezení termínu GRV, jeho specifikům ve výuce na prvním stupni ZŠ, jeho místu v kurikulárních dokumentech a způsobu zařazení do výuky. V praktické části je pomocí dotazníkového šetření a pomocí rozhovorů zkoumáno, zda jsou témata GRV do výuky začleňována, jakým způsobem, jak frekventovaně a z jakého důvodu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK