Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intersubjektivita v díle Jana Patočky
Název práce v češtině: Intersubjektivita v díle Jana Patočky
Název v anglickém jazyce: Intersubjectivity in the Work of Jan Patočka
Klíčová slova: intersubjektivita|existence|asubjektivní fenomenologie|zjevování|pohyb|tělesnost|Jan Patočka|pohyb existence
Klíčová slova anglicky: intersubjectivity|existence|asubjective phenomenology|appearing|movement|corporeality|Jan Patočka|movement of existence
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2020
Datum zadání: 28.01.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.02.2020
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je vyložit Patočkovo pojetí intersubjektivity v kontextu fenomenologické tradice 20. století. Pokusím se o souhrnnou analýzu filosofických vlivů, které Patočka ve svém díle osobitým způsobem syntetizuje. Za tímto účelem se zaměřím na rozbor nejen husserlovských a heideggerovských motivů, ale též motivů hegelovských, jejichž přítomnost je vzhledem k jejich často implicitnímu charakteru dosud v převážné části sekundární literatury opomíjena či podceňována. V souvislosti s vlivem Hegelovy fenomenologie na Patočkovy analýzy vztahu k druhému a jeho modalit bude nutné pojednat také o paralelách a odlišnostech Patočkovy a Sartrovy filosofie. V závěru své prezentace Patočkovy koncepce intersubjektivity se zaměřím na možné politické důsledky a implikace, které z ní plynou.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologie ducha. Přel. J. Patočka. Praha: OIKOYMENH, 2018. ISBN ePub: 978-80-7298-316-2.
HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Přel. I. Chvatík a kol. Praha: OIKOYMENH, 2008. ISBN: 978-80-7298-048-3.
HUSSERL, Edmund. Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I. Přel. Urban et al.Praha: OIKOYMENH, 2004. ISBN: 80-7298-085-8.
HUSSERL, Edmund. Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II. Přel. Kohák et al. Praha: OIKOYMENH, 2006. ISBN: 80-7298-129-3.
HUSSERL, Edmund. Karteziánské meditace. Přel. M. Bayerová. Praha: Svoboda, 1968. ISBN: 25-060-68.
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologie vnímání. Přel. J. Čapek. Praha: OIKOYMENH, 2013. ISBN 978-80-7298-485-5.
PATOČKA, Jan. Úvod do fenomenologické filosofie. Praha: OIKOYMENH, 1992. ISBN 80-85241-47-1.
PATOČKA, Jan, Ivan CHVATÍK a Pavel KOUBA. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Academia, 1990. ISBN 80-200-0263-4.
PATOČKA, Jan, Ivan CHVATÍK a Pavel KOUBA. Přirozený svět jako filosofický problém. Vydání třetí. Praha: Československý spisovatel, 1992. Orientace. ISBN 80-202-0365-6.
PATOČKA, Jan a Jiří POLÍVKA. Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: ISE, 1995. Oikúmené. ISBN 80-85241-90-0.
PATOČKA, Jan, Ivan CHVATÍK a Pavel KOUBA. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. II, Stati z let 1970-1977, nevydané texty a přednášky ze sedmdesátých let. Praha: OIKOYMENH, 1999. Sebrané spisy Jana Patočky. ISBN 80-86005-91-7.
PATOČKA, Jan. Fenomenologické spisy I. Praha: OIKOYMENH, 2008. ISBN 978-80-7298-307-0.
PATOČKA, Jan. Fenomenologické spisy II. Praha: OIKOYMENH, 2010. 978-80-7298-420-6.
PATOČKA, Jan. Fenomenologické spisy III/1. Praha: OIKOYMENH, 2014. ISBN 978-80-7298-450-3.
PATOČKA, Jan. Fenomenologické spisy III/2. Praha: OIKOYMENH, 2016. ISBN 978-80-7298-225-7.
SARTRE, Jean Paul. Bytí a nicota. Přel. Oldřich Kuba. Praha: OIKOYMENH, 2018. ISBN 978-80-7298-250-9.

Sekundární literatura:
ČAPEK, Jakub. ‚Intersubjectivity and Self-awareness in Husserl and Patočka.‘ in The Journal of Speculative Philosophy, Vol. 33, No. 3 (2019), pp. 512-526.
FREI, Jan a Ondřej ŠVEC. Překonání subjektivismu ve fenomenologii. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. ISBN 978-80-7465-207-3.
PETŘÍČEK, Miroslav. ‚Jan Patočka a myšlenka přirozeného světa‘ in Filosofický časopis, r. 38, 1990, č.1-2.
REZEK, Petr. Jan Patočka a věc fenomenologie. Praha: OIKOYMENH, 1993. ISBN 978-80-903898-6-1.
RITTER, Martin. Into the World: The Movement of Patočka’s Phenomenology. Springer Nature, 2019. ISBN 3030236579, 9783030236571.
SOBOTKA, Milan. Patočka’s Lecture on Hegel’s Phenomenology of the Spirit from the School-Year 1949/50 FILOZOFIA 70, 2015, No. 6, pp. 420-428.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK