Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Projevy antifeminismu v současném učení římskokatolické církve
Název práce v češtině: Projevy antifeminismu v současném učení římskokatolické církve
Název v anglickém jazyce: Manifests of antifeminism in contemporary teaching of the Roman Catholic Church
Klíčová slova: Feminismus, feministická teologie, římskokatolická církev, identita, Mary Daly, Druhý vatikánský koncil, genderový řád, komplementarita, Istanbulská úmluva, genderově podmíněné násilí, antifeminismus, genderová ideologie
Klíčová slova anglicky: feminism, feminist theology, Roman Catholic Church, identity, Mary Daly, Second Vatican Council, gender order, complementarity, Istanbul Convention, gender-based violence, antifeminism, gender ideology
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.01.2020
Datum zadání: 27.01.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci bych se chtěla zaměřit na mechanismy a strategie vyskytující se
v učení Římskokatolické církve týkající se vztahů mužů a žen. Římskokatolická církev jakožto
významná společenská a duchovní instituce předává určitou představu genderového řádu a
přispívá tak k jeho normativnímu celospolečenskému obrazu. Ten významným způsobem
formuje další mocenské a politické kroky přispívající ke strukturální nerovnosti mužů a žen,
respektive podřízenosti žen mužům s dodnes přetrvávajícími důsledky, jakými je například
genderově orientované násilí a s ním těsně spjaté omezování reprodukčních práv. Tuto
koncepci bych chtěla rámovat problematikou ratifikace Istanbulské úmluvy, respektive
analýzou debaty, která v souvislosti s tímto dokumentem v církevních kruzích vznikla.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK