Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dítě s poruchou autistického spektra a jeho zařazení do společnosti
Název práce v češtině: Dítě s poruchou autistického spektra a jeho zařazení do společnosti
Název v anglickém jazyce: Child with autism spectrum disorder and his inclusion into society
Klíčová slova: poruchy autistického spektra|autismus|integrace|společnost
Klíčová slova anglicky: autism spectrum disorder|autism|integration|society
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.01.2020
Datum zadání: 23.01.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.07.2020
Datum a čas obhajoby: 08.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměřuje na povědomí o poruchách autistického spektra (PAS) v otázkách sociální integrace a především o zkušenostech rodičů dětí s PAS. Cílem celé práce je nastínit určité možnosti v začleňování dítěte s PAS zaměřené na vzdělávání a užití podpůrných metod a služeb, tak aby se zajistilo co nejvhodnějšího zázemí pro sociální integraci takového dítěte. Teoretická se zaměří na definici, jednotlivé typy poruch, diagnostiku a reakci rodiny na diagnózu. Dále budou popsány vybrané integrační nástroje, které mohou napomáhat sociální integraci dítěte s PAS. Rozebírány budou i vzdělávací možnosti v ČR pro tyto děti. Ve výzkumné části se práce zaměří na prozkoumání zkušeností rodičů s integrací, a to za pomoci kvalitativní výzkumné metodologie.
Klíčová slova: Porucha autistického spektra, dítě s PAS, zařazení, integrace, vzdělávání, podpůrné metody, podpůrné organizace, škola
Seznam odborné literatury
BAZALOVÁ, Barbora. Autismus v edukační praxi. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1195-2.
COTTINI, Lucio, Giacomo VIVANTI, Benedetta BONCI a Rita CENTRA. Autismus: jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchami autistického spektra : komplexní manuál a rádce při realizaci inkluzivního vzdělávání pro pedagogy, terapeuty a rodiče. Přeložil Jana BÍLKOVÁ. Praha: Logos, [2017]. ISBN 978-80-906707-1-6.
ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem: (pro děti předškolního věku a pro děti se sníženými rozumovými schopnostmi). V Praze: Pasparta, 2013. ISBN 978-80-905576-2-8.
MILLER, Arnold a Theresa C. SMITH. 101 tipů pro rodiče dětí s autismem: účinná řešení každodenních problémů. Přeložil Miroslava JELÍNKOVÁ. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1106-8.
POKORNÁ, Věra. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení: rozvoj vnímání a poznávání. Vyd. 4. Praha: Portál, 2007. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-7367-350-5.
RICHMAN, Shira. Výchova dětí s autismem: aplikovaná behaviorální analýza. Vyd. 2. Přeložil Miroslava JELÍNKOVÁ. Praha: Portál, 2008. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-7367-424-3.
SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0899-0.
THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Rozšířené a přepracované vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0768-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK