Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intervenční přístupy k žákům mladšího školního věku s odlišným mateřským jazykem
Název práce v češtině: Intervenční přístupy k žákům mladšího školního věku s odlišným mateřským jazykem
Název v anglickém jazyce: Interventional approaches to pupils of younger school age with different mother tongue
Klíčová slova: Žák s odlišným mateřským jazykem, žák cizinec, inkluze, migrace, intervence, podpůrná opatření.
Klíčová slova anglicky: Pupil with different mother tongue, pupil foreigner, inclusion, migration, intervention, support measures.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2020
Datum zadání: 13.01.2020
Datum a čas obhajoby: 18.05.2021 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:22.03.2021
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce a výzkumného projektu bude vymezit a specifikovat intervenčních přístupů k žákům s odlišným mateřským jazykem na prvním stupni základní školy. V teoretické části budou vymezeny pojmy, které se týkají tématu práce, jejich charakteristika, legislativní rámec, který zastřešuje vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. První část práce popíše postavení žáka s odlišným mateřským jazykem v českém školství, legislativní vymezení vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v České republice a poradenský systém. Ve druhé části budou popsány Inkluzivní přístupy, inkluzivní vzdělávání a intervenční strategie v inkluzivním procesu, budou specifikována podpůrná opatření, přístupy a strategie ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Třetí část práce se bude zabývat podporou a intervencí žáků s odlišným mateřským jazykem. V empirické části bude zpracován příklad inspirativní praxe základní školy pomocí metod kvalitativního výzkumu. Cílem bude identifikovat intervenční přístupy a podpůrná opatření, která jsou základní školou žákům s odlišným mateřským jazykem poskytována. Technikami, které ve výzkumu budou použity budou rozhovor s učiteli základní školy, analýza prostudované literatury, případová studie, rozhovor se speciální pedagožkou, příklad inspirativní praxe.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the diploma thesis and research project will be to define and specify intervention approaches to pupils with different mother tongues at the first stage of primary school. The theoretical part will define the terms that relate to the topic of the work, their characteristics, the legislative framework that covers the education of pupils with different mother tongues. The first part of the thesis describes the position of a pupil with a different mother tongue in Czech education, the legislative definition of the education of pupils with a different mother tongue in the Czech Republic and the counseling system. The second part will describe Inclusive approaches, inclusive education and intervention strategies in the inclusive process, will specify support measures, approaches and strategies in the education of pupils with different mother tongues. The third part of the thesis will deal with the support and intervention of pupils with different mother tongues. In the empirical part, an example of inspiring practice of primary school will be processed using the methods of qualitative research. The aim will be to identify intervention approaches and support measures that are provided by primary school to pupils with different mother tongues. The techniques that will be used in the research will be an interview with primary school teachers, analysis of the studied literature, a case study, an interview with a special pedagogue, an example of inspiring practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK