Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní problematika obchodování s deriváty
Název práce v češtině: Právní problematika obchodování s deriváty
Název v anglickém jazyce: Legal issues concerning derivatives trading
Klíčová slova: Regulace. Finanční trhy. Deriváty.
Klíčová slova anglicky: Regulation. Financial Markets. Derivatives.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2020
Datum zadání: 08.01.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2020
Datum a čas obhajoby: 17.02.2020 14:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 323
Datum odevzdání elektronické podoby:08.01.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2020
Oponenti: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem rigorózní práce je popsat právní regulaci obchodování s deriváty na finančním trhu v České republice a posoudit vybrané otázky související s obchodováním s takovými deriváty, které lze charakterizovat jako investiční nástroje ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Autor si současně klade za cíl vyhodnotit, zda je současná právní úprava dostatečná z hlediska ochrany oprávněných zájmů účastníků a transparence trhu.
První část práce se věnuje vymezení a charakteristice derivátů, které nebyly dlouhodobě v rámci českého právního řádu definovány; efektivně k tomu došlo až v důsledku transpozice regulace MiFID II / MiFIR. V souvislosti s jejich ukotvením v rámci právního řádu autor provedl určité srovnání s jinými finančními produkty, kde v minulosti mohlo docházet k nejasnostem ohledně jejich vzájemného rozlišení. Dále je stručně rozebírána moderní historie regulace oblasti obchodování s deriváty, autor následně analyzuje a srovnává dvě průlomové regulace evropského práva, a to směrnice MiFID I a MiFID II. Vymezují se subjekty finančního trhu, neboť jejich role je při sjednávání derivátových operací rozhodující, a dále je věnován prostor specifikům obchodování s deriváty. Práce klade důraz na pravidla jednání se zákazníky v daném kontextu. Autor analyzuje a hodnotí vybraná otevřená témata vyplývající z implementace regulace MiFID II s přihlédnutím k praktickým zkušenostem v dané oblasti.
Trend vysoké specializace oproti jiným oblastem práva je jednoznačný, například směnečnému a šekovému právu, které se prakticky nezměnilo za posledních sedmdesát let. Vypovídajícím je v tomto smyslu již poukazované srovnání klíčových směrnic MiFID I a MiFID II, kdy příklon regulace MiFID II maximálně upravit taková práva a povinnosti má zajistit jednotný přístup napříč evropským trhem.
Na závěr se autor zamýšlí nad trendy dalšího vývoje regulace obchodování s deriváty. Autor se v rámci takové úvahy zamyslel rovněž nad východisky a celkovou koncepcí a strategií současné právní úpravy obchodování s deriváty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to describe the legal regulation of derivatives trading on the financial market in the Czech Republic and to assess selected issues related to trading in such derivatives, which can be characterized as financial instruments within the meaning of the Capital Market Undertakings Act. The author also intends to examine and assess whether the current legislation is appropriate to protect the legitimate interests of participants and market transparency.
The first part of the thesis is conceded to the definition and characteristics of derivatives that have not been expressly defined in the Czech legal system for a long time; this has effectively changed following the transposition of MiFID II / MiFIR. In connection with their effective transposition, the author made some comparison with other financial products, where in the past there could have been confusion in their recognition and characterisation. The author also analyses and compares two relevant key regulations of European law, the so-called MiFID I and MiFID II. Financial market participants are defined, as their role in the negotiation of derivative operations is material, and there is some elaboration on the specifics of derivatives trading, too. The thesis emphasizes the conduct rules owed to customers in the given context. The author analyses and assess respective issues in reflection of the implementation of MiFID II regulation with regard to practical experience in the given field.
The trend of rather high specialization compared to other fields of law is manifest, such as the comparison with the notes and cheques law, which has practically not changed in the last seventy years. In this sense, the comparison of the key MiFID I and MiFID II directives, where the aim of the regulation of MiFID II to regulate to the maximum such rights and obligations to ensure a uniform approach across the European market, is a clear evidence of that trend.
Finally, the author considers the trends of further developments of derivatives trading. The author also considered the assumptions and general concepts and strategy of the current regulation of derivatives trading.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK