Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genderové stereotypy v personálních agenturách
Název práce v češtině: Genderové stereotypy v personálních agenturách
Název v anglickém jazyce: Gender Stereotypes in Head-Hunting Agencies
Klíčová slova: gender, genderové stereotypy, socializace, trh práce, personální agentura, personalista
Klíčová slova anglicky: gender, gender stereotypes, socialization, labour market, head-hunting agency, personnel
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2020
Datum zadání: 08.01.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Dle zásad platných na FHS UK.
Seznam odborné literatury
Renzetti, B.M. / Curran, D.J. (2003): Ženy, muži a společnost Univerzita Karlova v Praze: Karolinum

Ženy & Muži v datech. Úřad vlády ČSÚ 2008, ISBN – 978-80-250-1854.5

RADIMSKÁ, R.: Genderové nerovnosti na trhu práce. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2002. č. 3, ISSN 1213-0028

OAKLEYOVÁ, A.: Pohlaví, gender a společnost., Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-403-6

KARSTEN, H.: Ženy - muži. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-145-X

ALENA KŘÍŽKOVÁ Pracovní dráhy žen v České republice [et al.]. 2011. ISBN 9788073301927

VLACH, J., ŠNAJDROVÁ, Z., KOZELSKÝ, T., MUSIL, J.: Gender v managementu. Praha: VÚPSV, 2008. ISBN 978-807416-003-5

Ženy na trhu práce: realita a perspektivy. 2007. ISBN 9788086520230
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá genderovými stereotypy na pracovním trhu pohledem lidí , kteří pracující v oblasti lidských zdrojů. Tvoří ji dvě časti- teoretická a praktická. Teoretická část se zkládá z definicí genderu, genderových stereotypů na pracovním trhu, definicí feminismu a především postavení žen na pracovním trhu dnes.

V praktické části použiji kvalitativní metodu výzkumu- rozhovor. Mezi deseti dotazovanými personalisty bude 5 můžu a 5 žen z odlišných personálních agentur. Cílem praktické části bylo ověření hypotéz, jež se vztahovaly k zjišťování, zda jsou ženy na pracovním trhu diskriminovány, na jakých pracovních pozicích se vyskytují rozdíly v rámci genderu a na jakých pozicích se častěji vyskytují ženy, či muži a proč. V závěru jsou poznatky vyhodnoceny a posouzeny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK