Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dominikánský konvent a farnost v Jablonném v Podještědí v 17. a 18. století
Název práce v češtině: Dominikánský konvent a farnost v Jablonném v Podještědí v 17. a 18. století
Název v anglickém jazyce: The Dominican convent and parish in Jablonné v Podještědí in the 17th and 18th century
Klíčová slova: Jablonné v Podještědí|Deutsch Gabel|náboženský život|dominikáni|zbožnost|sv. Zdislava|baroko|náboženská bratrstva|kázání
Klíčová slova anglicky: Jablonné v Podještědí|Deutsch Gabel|religious life|Dominicans|piety|St. Zdislava|baroque|religious brotherhoods|sermon
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2020
Datum zadání: 08.01.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.01.2020
Datum a čas obhajoby: 22.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka se pokusí zmapovat historii náboženského života v dominikánském konventu v Jablonném v Podještědí a v tamní farnosti během 17. a 18. století, především se zaměří na období od bitvy na Bílé hoře do zrušení konventu Josefem II. Podá rekonstrukci farní správy v daném období, bude se snažit určit vliv dominikánů na náboženský život ve farnosti a pokud to bude možné, popíše vztah světského a řeholního kléru. Kromě toho si bude klást také otázky ohledně konkrétních projevů zbožnosti, například o působení náboženských bratrstev. Zaměří se rovněž na kult sv. Zdislavy, zakladatelky kláštera, a jeho oblibu a případné projevy v daném období, tedy především v době barokní.
Autorka v práci podá přehled dostupné sekundární literatury k dané tematice, přičemž velký podíl této literatury budou představovat starší německojazyčná regionální díla. Nebudou však opomenuty ani novější práce týkající se Jablonného v Podještědí a zdejší baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy, případně dominikánského řádu obecně, budou zde zahrnuty i publikace o sv. Zdislavě a mnohá další, tematicky relevantní a využitelná díla.
Kromě sekundární literatury bude práce vycházet z nevydaných pramenů. Půjde především o fondy Archiv města Jablonné v Podještědí a Děkanský úřad Jablonné v Podještědí uložené ve Státním okresním archivu v České Lípě, případně budou dle možností využity i archiválie z fondu Archiv pražského arcibiskupství I nacházejícího se v Národním archivu v Praze nebo další prameny vztahující se k tématu. Využit bude i elektronicky dostupný starý tisk s názvem Schlecht und Gerecht obsahující nedělní kázání, jejichž autorem je Thomas Jordan, dominikán z Jablonného.
Předpokládaná osnova práce:
I. Úvod – badatelské otázky, metodologické přístupy, přehled pramenů a dosavadní literatury
II. Dějiny farnosti, konventu a kostela v Jablonném v Podještědí do Bílé hory
III. Proměna náboženských poměrů v 1. polovině 17. století
IV. Život konventu, jeho sociální složení a vztahy s farníky a vrchností
V. Zbožnost menší severočeské farnosti
VI. Závěr
Seznam odborné literatury
Archivní prameny:
SOkA Česká Lípa - Archiv města Jablonné v Podještědí, Děkanský úřad Jablonné v Podještědí
Archiv pražského arcibiskupství I, APA.
Stará manipulace.

BLAŽÍČEK, Oldřich – PREISS, Pavel, Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném, Olomouc 1948.
ČERNUŠÁK, Tomáš – PROKOP, Augustin – NĚMEC, Damián, Historie dominikánů v českých zemích, Praha 2001.
FÜRST, Ulrich, St. Laurentius in Gabel und die Piaristenkirche in Wien: zwei kurvierte Kirchenbauten des Johann Lukas von Hildebrandt, München 1991.
GIERACH, Erich – RUNGE, Franz, Deutsch-Gabel in tausendjähriger Vergangenheit: Festschrift, Deutsch-Gabel 1926.
HAMBURGER, Wolfgang, Medicinische Topographie und Geschichte der Excell. gräfl. Clam-Gallas'schen Herrschaft Lämberg und der benachbarten Stadt Gabel, Prag 1837.
Heimatbuch der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau in Böhmen, München 1975.
JAHN, Peter Heinrich, Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745): Sakralarchitektur für Kaiserhaus und Adel: planungsgeschichtliche und projektanalytische Studien zur Peters- und Piaristenkirche in Wien sowie dem Loreto-Heiligtum in Rumburg, Petersberg 2011.
KALISTA, Zdeněk, Blahoslavená Zdislava z Lemberka: Listy z dějin české gotiky, Řím 1969.
PINKAVA, Viktor, Geschichte der Stadt Gabel und des Schlosses Lämberg in Böhmen, Deutsch Gabel 1897.
Sborník ke svatořečení paní Zdislavy z Lemberka vydaný při příležitosti sympozia a výstavy ke svatořečení paní Zdislavy v roce 1995, Praha 1995.
TSCHÖRCH, J., Die selige Zdislava in ihrem Leben und in ihrer Verehrung, sine loco 1907.
VLČEK, Pavel – FOLTÝN, Dušan – SOMMER, Petr, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997.
VLČEK, Pavel, Kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí, Praha 2014.
ZAHRADNÍK, Pavel, Rekatolizační praxe v lokální perspektivě [online], 2016 [cit. 2019-12-08], Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/102363. Vedoucí práce Jaroslav Čechura.
ZOUHAR, Jakub, Česká dominikánská provincie v raném novověku: (1435-1790), Praha 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK