Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náplň práce školního speciálního pedagoga
Název práce v češtině: Náplň práce školního speciálního pedagoga
Název v anglickém jazyce: Job description of school special educator
Klíčová slova: školní speciální pedagog, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, společné vzdělávání, poradenský systém, diferenciace, individualizace
Klíčová slova anglicky: special educator in school, pupils with special educational needs, supportive measures, common education, consulting system, differentiation, individualization
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.01.2020
Datum zadání: 07.01.2020
Datum a čas obhajoby: 02.06.2020 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá činnostmi školního speciálního pedagoga na běžné základní škole. Zajímá se o jeho pozici a roli ve škole, kompetence či náplň práce, i o to jak se k jeho působení na škole staví ostatní pedagogičtí pracovníci. V teoretické části práce je vymezeno legislativní ukotvení profese „speciální pedagog“ a celého systému vzdělávání, dále práce charakterizuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a přibližuje jejich podpůrná opatření, která jsou těmto žákům oporou v současném společném vzdělávání. Vymezuje metody a formy práce, které jsou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nejvhodnější. Práce také poskytuje vhled do poradenského systému a jeho specifik s důrazem na fungování školského poradenského pracoviště. Empirická část práce je složena ze smíšeného výzkumu. Je postavena na vyhodnocení dotazníkového šetření, které zkoumá názory pedagogů na práci školského poradenského pracoviště a především názory na pozici speciálního pedagoga ve škole. Dotazníky byly rozdány pedagogům a asistentům pedagoga a ptaly se jich, jaké přínosy a nedostatky vidí v práci školního speciálního pedagoga, jak podle jejich názoru pracuje s žáky, jejich rodiči a ostatními pedagogy. Dotazníkové šetření doplňuje rozhovor se speciální pedagožkou, který nabízí na sledovanou problematiku názor pracovníka školního poradenského pracoviště.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the activities of a special educator at a regular elementary school. Thesis is interested in his position and role in the school, his competence or job description and how other pedagogical staff treat his work at the school. The theoretical part of the thesis defines the legislative anchoring of the profession of special educator and the whole system of education. The thesis defines the methods and forms of work that are most suitable in the education of pupils with special educational needs. The thesis also provides an insight into the consulting system and its specifics with an emphasis on the functioning of the school consulting centre. The empirical part of the thesis consists of mixed research. It is based on the evaluation of a questionnaire survey, which examines the opinions of teachers on the work of the school consulting centre and above all opinions on the position of a special teacher at the school. The questionnaires were distributed to teachers and teacher assistants and asked what benefits and shortcomings they see in the work of the school special educator and how they think they work with pupils, their parents and other teachers. The questionnaire survey is supplemented by an interview with a special educator, who offers the opinion of a school consulting worker on the issue.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK