Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj přírodovědné pregramotnosti v přírodovědném centru v mateřské škole
Název práce v češtině: Rozvoj přírodovědné pregramotnosti v přírodovědném centru v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Development of natural science literacy in the natural science center in nursery schools
Klíčová slova: Přírodovědná pregramotnost, empirický výzkum, badatelské činnosti, inovativní výukové metody, problémově zaměřené učení
Klíčová slova anglicky: Natural science literacy, empirical research, research activities, innovative teaching methods, problem-oriented learning
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2019
Datum zadání: 22.12.2019
Datum a čas obhajoby: 18.05.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměří na problematiku podpory badatelských činností dětí a podporu rozvoje přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole. Teoretická část poskytne východiska pro zpracování výzkumného šetření v praktické části bakalářské práce. Nejdříve bude vymezen pojem přírodovědná pregramotnost a současné pojetí jejího rozvoje u předškolních dětí. Dále bude provedena analýza RVP PV s cílem identifikovat integraci rozvoje přírodovědné pregramotnosti v cílech i obsazích RVP PV. Následně bude pojednáno o kognitivním vývoji dítěte, zvl. ve vztahu k rozvoji vyšších funkcí myšlení, které jsou významné pro rozvoj vědeckého myšlení u dětí. V rámci praktického šetření bude navržen soubor deseti badatelských činností z oblasti chemie a fyziky pro děti v předškolním věku (zvl. s orientací na 4–5leté děti), které budou s dětmi realizovány v rámci tzv. přírodovědného centra vytvořeného pro individuální práci či práci dětí v malé skupině (2-3 děti). Cílem praktické části bude: (1) Navrhnout a realizovat deset jednotek experimentů včetně metodických doporučení; (2) Analyzovat práci dětí během vybraných experimentů a návazně doplnit metodická doporučení o nové poznatky. Realizaci souboru činností bude předcházet pre-test týkající se znalostí a způsobů uvažování dětí o obsazích navržených experimentů pro přírodovědné centrum. Po uskutečnění souboru činností bude s dětmi uskutečněn post-test. Autorka bude průběžně zaznamenávat průběh realizace experimentů dětí v přírodovědném centru (metoda pozorování) a analyzovat protokoly dětí, které vzniknou z jejich individuální práce či práce v malých skupinách v přírodovědném centru (obsahová analýza dokumentů). Děti budou mít v přírodovědném centru připraven vždy jeden pokus týdně. Na závěr týdne proběhne reflektivní kruh s dětmi k danému experimentu, záznamy výroků dětí poslouží jako zdroj dat pro analýzu.
Seznam odborné literatury
ANDERS, Y., HARDY, I., PAUEN, S., & STEFFENSKY, M. Zieldimensionen früher naturwissenschaftlicher Bildung im Kita-Alter und ihre Messung. In Stiftung Haus der kleinen Forscher (Hrsg.), Wissenschaftliche Untersuchungen zur Arbeit der Stiftung „Haus der kleinen Forscher", Band 5 (S. 19-82), 2013. Schaffhausen: Schubi Lernmedien AG.
BYBEE, R. W. Toward an understanding of scientific literacy. In W. Gräber & C. Bolte (Eds.), Scientific Literacy (S. 37-68). Kiel: IPN, 1997.
JANČAŘÍKOVÁ, K. Enviromentální činnosti v předškolním vzdělávání,. Praha: RAABE, 2010.
JANČAŘÍKOVÁ, K. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků. Druhé, rozšířené vydání. [Praha]: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 260 stran. ISBN 978-80-7603-051-0.
KROPÁČKOVÁ, J., SYSLOVÁ, Z., & ČAPEK ADAMEC. M. Metodika předškolního vzdělávání zaměřená na usnadnění přechodu dětí do 1. třídy základní školy (rozvoj osobnosti dítěte prostřednictvím prožitkového, situačního a kooperativního učení). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. ISBN 978-80-7290-923-0.
MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Dopl. Vyd. Praha: MŠMT, 2018.
NÁDVORNÍKOVÁ, H. Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: RAABE, 2011.
SYSLOVÁ, Zora et al. Didaktika mateřské školy. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 252 stran. Řízení školy. ISBN 978-80-7598-276-6.
ŠMELOVÁ, Eva a kol. Didaktika předškolního vzdělávání. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 229 stran. ISBN 978-80-262-1302-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK