Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spisová služba a návrh implementace elektronického systému spisové služby v Muzeu hlavního města Prahy
Název práce v češtině: Spisová služba a návrh implementace elektronického systému spisové služby v Muzeu hlavního města Prahy
Název v anglickém jazyce: The Records management and proposal of implementation of an electronic records system in the City of Prague Museum
Klíčová slova: Spisová služba|elektronizace|dokument|eGovernment|implementace
Klíčová slova anglicky: Records management|electronization|document|eGovernment|implementation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Daniela Brádlerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.12.2019
Datum zadání: 19.12.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.03.2020
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje spisové služby vykonávané na území Československé, později samostatné České republiky. Teoretická část práce je věnována historii a vývoji spisové služby od roku 1918, kdy zohledňuje následné vnitropolitické a geopolitické změny, které měly dopad na tuto oblast. Hlavní pozornost je v práci zaměřena na transformaci vedení spisové služby z listinné podoby, na vedení spisové služby v elektronické podobě, kdy se v důsledku modernizace úřadování a stále většího objemu dokumentů v elektronické podobě prosazuje používání elektronických systémů spisové služby a informačních systémů spravujících dokumenty. V této souvislosti práce předkládá ucelený přehled legislativních změn. Součástí bakalářské práce je praktická část, která je zaměřena na analýzu a výkon spisové služby v Muzeu hlavního města Prahy. V závěru práce je předložen návrh na elektronizaci spisové služby, resp. implementaci elektronického systému spisové služby, jakožto informačního systému spravujícího dokumenty, které jsou důležité pro chod každé organizace.
Seznam odborné literatury
BUDIŠ, Petr. Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi. Olomouc: ANAG, 2008. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-465-1.
KUNT, Miroslav a Tomáš LECHNER. Spisová služba. Praha: Leges, 2015. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-083-3.
KUNTOVÁ, Olga a Miroslav KUNT. Správa dokumentů v praxi spisové služby a účetnictví. Ostrava: Montanex, 2002. ISBN 80-7225-078-7.
ŠPAČEK, David. eGovernment - cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení, ISBN: 978-80-7400-261-.
ŠŤOURAČOVÁ, J. Úvod do archivnictví. Brno: Vydavatelství MU,
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK