Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny periferie - autorská reflexe a škola
Název práce v češtině: Proměny periferie - autorská reflexe a škola
Název v anglickém jazyce: Transformation of periphery author's reflection and school
Klíčová slova: periferie, město a lidé, sídliště, kontexty, výtvarné umění, Skupina 42
Klíčová slova anglicky: periphery, city and people, housing estates, contexts, art, Skupina 42
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2019
Datum zadání: 17.12.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. MgA. Markéta Magidová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prozkoumejte vývojové tendence při proměnách podoby a charakteru periferie v čase. Najděte souvislosti tématu v umění, architektuře, prostudujte sociologické, politické, geografické a další kontexty s ohledem na základní interpretační pozice ve škole. Učitelské postoje opírejte o studium literatury (i krásné), galerijních expozic i o vlastní pozorování a zkušenosti.
V praktické části vytvořte fotografický a grafický soubor, reprezentují váš koncept chápání tématu.
Seznam odborné literatury
CHALUPECKÝ, Jindřich. Nové umění v Čechách. Jinočany: H & H, 1994. Ars pictura. ISBN 80-85787-81-4.
CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění: několik příběhů. Praha, Prostor, 1990. Arkýř (Prostor). ISBN 80-85190-06-0.
PETROVÁ, Eva. Skupina 42. Praha: Akropolis, 1998. ISBN 80-85770-67-9.
KLIMEŠOVÁ, Marie. Věci umění, věci doby - Skupina 42. Řevnice, Arbor vitae, 2011. ISBN 978-80-87164-70-9.
PRUDKÝ, Libor, Michaela ŠMÍDOVÁ a Kateřina VOJTÍŠKOVÁ. Periferie, kraje, hodnoty: možnosti periferních krajů na cestě za dobrými hodnotami. Brno. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-414-8.
Ostrov mezi Ostrovy: Ostrov - vnitřní periferie města : práce studentů ateliéru Ing. arch. Borise Redčenkova a Ing. arch. Vítězslava Dandy v letním semestru 2016 na Fakultě architektury ČVUT Praha /
TEIGE, Karel. Nejmenší byt. Praha: Václav Petr, 1932. Edice soudobé mezinárodní architektury.
SKŘIVÁNKOVÁ, Lucie, ŠVÁCHA Rostislav, KOUKALOVÁ Martina a NOVOTNÁ Eva, ed. Paneláci. V Praze: Uměleckoprůmyslové museum, 2017. ISBN 978-80-7101-169-9.
MUSIL, Jiří. Lidé a sídliště. Praha: Svoboda, 1985. Členská knižnice (Svoboda).
ČEJKA, Jaromír. Jižní Město: fotografický projekt z pražského sídliště z počátku osmdesátých let 20. století. Praha: Positif, 2014. ISBN 978-80-87407-11-0.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá tématem periferií a jeho proměnami od začátku 20. století po současnost. V teoretické části se bude zabývat pojmem periferie a jeho významem ve struktuře města Prahy a jeho okolí. Dále se věnuje dopadům zvětšování měst a vznikání nových periferií v důsledku úpadku průmyslových profesí. Didaktická část zpřístupňuje téma okrajů měst dětem a seznamuje je s okrajovostí měst a s předělem mezi přírodou a městy.
Praktická část bakalářské práce hledá inspiraci v pražských sídlištích ve dvou cyklech fotografií a grafik.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with the topic of peripheries and suburbs and their transformations from the beginning of the 20th century to the present. The theoretical part of thesis deals with the concept of peripheries and its importance in the structure of the city of Prague and its surroundings. It also deals with the impacts of urban expansion and the origin of new suburbs as a result of the decline of industrial professions. The didactic part of thesis presents the theme of urban edges to children and introduces them to the urban edges and the divide between nature and cities. The practical part of the thesis search for an inspiration in Prague housing estates in two cycles of photographs and graphics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK