Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání mimoškolních aktivit dětí mladšího a staršího školního věku
Název práce v češtině: Porovnání mimoškolních aktivit dětí mladšího a staršího školního věku
Název v anglickém jazyce: Comparison of after-school activities of children younger and older school-age
Klíčová slova: mimoškolní aktivity|mladší školní věk|starší školní věk|volný čas
Klíčová slova anglicky: after-school activities|younger school-age|older school-age|free time
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2019
Datum zadání: 16.12.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.02.2020
Datum a čas obhajoby: 17.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce představí porovnání mimoškolních aktivit dětí mladšího a staršího školního věku. V teoretické části se práce bude zabývat mimoškolními aktivitami, jejich popisem a terminologií, vymezením pojmů volný čas, mladší školní věk a starší školní věk.
Praktická část bude pojata jako kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření. Výzkum bude zaměřen na porovnání typu mimoškolních aktivit v různém věku žáků z hlediska oblasti jejich zájmů a vývoje.
Seznam odborné literatury
HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogické ovlivňování volného času: současné trendy. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-473-1.
HOFBAUER, Břetislav. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-927_5.
NĚMEC, Jiří. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2002. ISBN 80-7315-012-3.
PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-569-5.
PRŮCHA, Jan, Jiří MAREŠ a Eliška WALTEROVÁ. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8.
SPOUSTA, Vladimír. Teoretické základy výchovy ve volném čase: (Úvod do studia pedagogiky volného času) : [Určeno pro stud. fak. pedag. MU v Brně]. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-1007-x.
ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka. Přehled vývojové psychologie. 2. nezm. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 8024406292.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK