Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nadané děti na prvním stupni základní školy a jejich sociální dovednosti
Název práce v češtině: Nadané děti na prvním stupni základní školy a jejich sociální dovednosti
Název v anglickém jazyce: Gifted children at the first level of elementary school and their social skills
Klíčová slova: nadání|emoční inteligence|sociální dovednosti|první stupeň|základní škola|Nadané děti
Klíčová slova anglicky: social skills|the emotional intelligence|first level|elementary school|talent|Gifted children
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2018
Datum zadání: 20.12.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.12.2019
Datum a čas obhajoby: 31.01.2020 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nadaných dětí na prvním stupni základní školy, se specifickým zaměřením na rozvoj jejich sociálních a emočních dovedností. Cílem práce je porozumět faktorům, které u nadaných dětí ovlivňují osvojování sociálních a emočních dovedností, a identifikovat výukové postupy, které nadaným dětem mohou pomoci při rozvoji těchto dovedností. Ve své práci diskutuji koncept nadání a nadaného dítěte a představuji hlavní současné teorie nadání. Věnuji se také historickému přístupu k nadání, který přiblíží, jak se k nadaným dětem přistupovalo postupně až do dnešní doby. Následně se pak věnuji otázce, jak nadaným dětem pomoci k rozvoji sociálních a emočních dovedností a k jejich začlenění do třídního kolektivu. Zajímá mě, jaká podpůrná opatření pro nadané děti v této oblasti již existují a jaká je jejich účinnost. Závěrem shrnu, co ze získaných poznatků lze vyvodit, a jaký přístup má dnešní, tedy hlavně české, školství k nadaným dětem.
Seznam odborné literatury
MUDRÁK, Jiří. Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5089-7
MÖNKS, F. J. a Irene H. YPENBURG. Naše dítě je velmi nadané: rukověť pro rodiče a učitele. Praha: Grada, 2002. Výchova a vzdělávání. ISBN 80-247-0445-5
PORTEŠOVÁ, Šárka. Rozumově nadaní studenti s poruchou učení: cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7520-7
STEHLÍKOVÁ, Monika. Nadané dítě: jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0512-0
HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-213-X
GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Vyd. 2., (V nakl. Metafora 1.). Přeložil Markéta BÍLKOVÁ. V Praze: Metafora, 2011. ISBN 978-80-7359-334-6
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK