Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Способы мотивации учеников в учебных пособиях для обучения русскому языку
Název práce v jazyce práce (ruština): Способы мотивации учеников в учебных пособиях для обучения русскому языку
Název práce v češtině: Způsoby motivace žáků v učebnicových souborech pro výuku ruského jazyka
Název v anglickém jazyce: Motivation Methods for Students in Russian Language Textbooks
Klíčová slova: cizí jazyk, základní škola, učebnice, analýza, doporučení
Klíčová slova anglicky: foreign language, lower secondary school, textbook, analysis, recommendation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: ruština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2019
Datum zadání: 04.12.2019
Datum a čas obhajoby: 16.01.2024 10:30
Místo konání obhajoby: Celetná 13, Praha 1, C107/C15, 30 míst u lavice + 10 míst židličky se "stolečkem"
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2023
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2024
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část práce bude vycházet ze studia odborné literatury zaměřené na motivaci ve výuce cizích jazyků. V praktické části bude provedena analýza učebních souborů z pohledu způsobů motivace k činnosti žáků, bude provedeno dotazníkové šetření mezi žáky a na základě zjištěných výsledků budou navrženy konkrétní způsoby motivace žáků pro výuku ruského jazyka.
Seznam odborné literatury
PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2002. 248 s. ISBN 80-7290-092-7.
MURRAY, Garold, Xuesong GAO a Terry LAMB. Identity, Motivation and Autonomy in Language Learning. Bristol : Multilingual Matters. 2011. 266 s. ISBN 978-1-84769-372-3.
SCHUNK, Dale H., Judith L. MEECE a Paul R. PINTRICH. Motivation in education: theory, research and applications. Harlow : Pearson Education Limited, 2014. 324 s. ISBN 978‑1‑292‑04147-6.
JELÍNEK, Stanislav. Радуга по-новому. Plzen: Fraus. 2011. 128 s. ISBN 978-80-7238-659-8.
ПЕТЕРСОН, Л.Г., АГАПОВ, Ю.В. Мотивация и самоопределение в учебной деятельности. АПК и ППРО, Институт системно-деятельностной педагогики, 2011 г., 64 с. ISBN 978-5-93549-059-1.
Předběžná náplň práce
Motivace ve výuce cizích jazyků hraje jednu z nejdůležitějších rolí. Při správném motivování žák může dosáhnout lepší úrovně znalosti a neztratí chuť ke studiu daného předmětu. Cílem této práce je zjistit, jakými způsoby učebnice ruského jazyka motivují žáky k učení, zhodnotit jejich efektivitu a vypracovat doporučení pro lepší a efektivnější motivovaní při výuce. V teoretické části je popsán pojem motivace, její formy a metody. Praktická část se týká analýzy současných učebnic ruského jazyka pro základní školy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Motivation plays one of the most important roles in studying of foreign languages. With proper motivation a student may reach a better level of knowledge and not lose interest in the subject. The goal of this master thesis is to discover, how textbooks on Russian language motivate students to study, evaluate their effectivity, and to provide recommendations for better and more effective motivation at the lesson. In the theoretical part the term of motivation is described, its forms and methods. The practical part deals with analysis of actual textbooks on Russian language for lower secondary schools.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK