Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Místní referendum v České republice
Název práce v češtině: Místní referendum v České republice
Název v anglickém jazyce: Local referendum in the Czech republic
Klíčová slova: Místní referendum|referendum v hlavním městě Praze|zastupitelstvo obce|zákon o místním referendu|přípravný výbor|platnost místního referenda
Klíčová slova anglicky: Local referendum|referendum in Prague|municipal board. the Local Referendum Act|Preparatory Committee|the validity of the local referendum
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marek Moravec
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2019
Datum zadání: 02.12.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2020
Datum a čas obhajoby: 12.02.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 12.02.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ing. Jiří Čermák
 
 
 
Zásady pro vypracování
Historie místního referenda v ČR, zákonná úprava místního referenda v ČR, otázky, ve kterých nelze rozhodnout pomocí místního referenda, úkony před zahájením místního referenda, přípravný výbor, náležitosti návrhu, vyhlášení místního referenda, osoby oprávněné hlasovat, průběh a konání místního referenda, druhy komisí, hlasování, oznamovací povinnosti, napadení výsledků místního referenda a následný přezkum, platnost a závaznost, průběh místního referenda v hlavním městě Praze, praktické srovnání na základě provedeného výzkumu pomocí dotazníků.
Seznam odborné literatury
Doporučená literatura:
RIEGEL, Filip: Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou, Praha, Leges, 2011
JAREŠ, Adam: Kuchařka místního referenda, Transparency International 2016
NAHODIL, Tomáš; ŘÍČKA, Tomáš. Místní referendum v České republice: zákon o místním referendu s poznámkami podle stavu k 1. 10. 2004. 1. vyd. Praha: Linde, 2004
RIGEL, Filip. Úloha přípravného výboru při vyhlašování místního referenda. Veřejná správa, 1/2010
PECHANEC, Pavel. Přímá demokracie v České republice, Wolters Kluwer, 2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK