Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech
Název práce v češtině: Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech
Název v anglickém jazyce: Cross-taxon congruence in species diversity in non-forest habitats
Klíčová slova: biodiverzita, klíčové druhy, deštníkové druhy, zástupné druhy, nelesní biotopy, management
Klíčová slova anglicky: biodiversity, keystone species, umbrella species, flagship species, surrogate species, non-forest biotops, management
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2019
Datum zadání: 01.12.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: doc. RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Celkovou druhovou rozmanitost na jakémkoliv místě na Zemi se nám nikdy nepodaří uspokojivě podchytit. V praxi ji odhadujeme pouze na základě znalosti druhové bohatosti několika málo taxonů. Typicky se jedná o dobře pozorovatelné skupiny, jejichž diverzitu známe a jsme schopni ji na daném místě relativně jednoduše odhadnout, typicky cévnaté rostliny, motýly, velké brouky, ptáky. Poměrně automaticky předpokládáme, že mezi těmito zástupnými taxony (surrogates) i ostatními skupinami organismů, jejichž diverzitu na daném místě neznáme, existuje pozitivní vztah. Máme však pro to důkazy? Pro jaké taxony je často nalézána shoda v diverzitě? Které taxony naopak vykazují nezávislost či dokonce protichůdné trendy v diverzitě? Na jakých škálách shodu nacházíme a na jakých nikoliv? Vyhovují managementové zásahy většině cílových skupin? Cílem bakalářské práce je odpovědět na podobné otázky a diskutovat vyplývající ochranářské důsledky. Práce je omezena na nelesní biotopy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
We will never be able to satisfactorily capture the overall species diversity anywhere on Earth. In practice, we estimate it only on the basis of knowledge of the species richness of a few taxa. Typically, these are well-observable groups whose diversity is known and we are able to estimate it relatively easily in a given place, typically vascular plants, butterflies, large beetles, birds. We assume that there is a positive relationship between these surrogates and other groups of organisms whose diversity we do not know at a given location. But do we have evidence for that? For which taxa can we find agreement in diversity? On the contrary, which taxa show independence or even conflicting trends in diversity? On what scales do we find agreement and on which we do not? Do management interventions suit most target groups? The aim of the bachelor thesis is to answer similar questions and discuss the resulting conservation consequences. The work is limited to non-forest habitats.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK