Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chování nedospělých jedinců v prostředí internetových sociálních sítí
Název práce v češtině: Chování nedospělých jedinců v prostředí internetových sociálních sítí
Název v anglickém jazyce: Behavior of juveniles in the environment of social networks on the internet
Klíčová slova: dítě, dospívající, internet, nedospělí uživatelé internetu, rizika sociálních sítí, sociální sítě, vzorce chování nedospělých osob
Klíčová slova anglicky: child, adolescent, internet, underage users of internet medium, risks of social networks, social networks, behavioral patterns of juvenile population
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.09.2019
Datum zadání: 28.11.2019
Datum a čas obhajoby: 02.06.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Alena Thorovská
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je podat základní informace o sociálních sítích, poukázat na jejich celosvětovou rozšířenost, na riziko spjaté s jejich používáním a doporučit uživatelům, jak předcházet nebezpečí hrozícímu při používání sociálních sítí, a to zejména ve vztahu k nedospělým jedincům – žákům základních škol.
Seznam odborné literatury
BLINKA, Lukáš. Online závislosti: jednání jako droga?: online hry, sex a sociální sítě: diagnostika závislosti na internetu: prevence a léčba. Praha: Grada, 2015. Psyché (Grada). 198 s. ISBN 978-80-210-7975-5.

BURIAN, Pavel. Internet inteligentních aktivit. Praha: Grada, 2014. Průvodce (Grada). 336 s. ISBN 978-80-247-5137-5.

JIROVSKÝ, Václav. Kybernetická kriminalita Praha : Grada, 2007. 288 s. ISBN 978-80-247-1561-2.

KOVANIC, Jan. Nebojte se Internetu aneb Internetem i bez počítače. Praha : Computer press, 2000. 114 s. ISBN 80-7226-399-4.

KREJČÍ, Veronika ; KOPECKÝ, Kamil. E-bezpečí [online]. 4.2.2010

KREJČOVÁ, Lenka. Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha: Grada, 2011. Pedagogika (Grada). 232 s. ISBN 978-80-247-3474-3.


MIČIENKA, Marek. Základy mediální výchovy. Praha : Portál, 2007. 296 s. ISBN 978-80-7367-315-4.

POSPÍŠILOVÁ, Marie. Facebooková (ne)závislost: identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 138 s. ISBN 978-80-246-3306-0.

SPITZER, Manfred. Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Brno: Host, 2014. 341 s. ISBN 978-80-7294-872-7.

ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu. Praha: Grada, 2014. Psyché (Grada). 183 s. ISBN 978-80-210-7527-6.
Předběžná náplň práce
1. Úvod
2. Teoretická část
2.1. Definice základních pojmů
2.2. Vymezení vývojových období dětství a adolescence
2.3. Prostředí internetu a jeho rizika
2.3.1. Rizika zdravotní
2.3.2. Rizika psychologická
2.3.3. Rizika sociální
2.4. Sociální sítě a jejich uživatelé
2.4.1. Komunikace v prostředí sociálních sítí
2.4.2. Možná ohrožení nedospělců v prostředí sociálních sítí
2.4.3. Prevence rizikového chování nedospělých osob na internetových sociálních sítích
3. Praktická část
3.1. Metodologie výzkumu
3.2. Data zjištěná empirickým šetřením
3.3. Souhrn výzkumných zjištění
3.4. Doporučení nedospělým uživatelům sociálních sítí a jejich vzdělavatelům
4. Diskuse
5. Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK