Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etické zásady pro sociální práci s rodinou na příkladu případových konferencí sociálně právní ochrany dětí
Název práce v češtině: Etické zásady pro sociální práci s rodinou na příkladu
případových konferencí sociálně právní ochrany dětí
Název v anglickém jazyce: Ethical basis for social work with family
Klíčová slova: sociální práce, rodina, etické principy, multidisciplinární spolupráce, případové konference, nejlepší zájem dítěte, paternalismus, partnerský přístup
Klíčová slova anglicky: Social work, family, ethical principles, multidisciplinary cooperation, case conference, best interest of the child, paternalism, partnership approach
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: ThLic. Petr Štica, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.03.2018
Datum zadání: 14.03.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2019
Datum a čas obhajoby: 13.01.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:03.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2020
Oponenti: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pravidelné konzultace s vedoucím práce.
Seznam odborné literatury
• BECHYŇOVÁ, Věra. Případové konference: praktický průvodce pro práci s ohroženou rodinou. 1. vyd. Praha: Portál, 2012. 158 s. ISBN 978-802-6201-816.

• Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad. 22. (13. opravené) vydání. Praha: Česká biblická společnost, 2016. ISBN 978-80-7545-020-3.

• BLAHA, Magdolna Fábiánné; NEGREA, Vidia a Edit VELEZ. The Use of Family Group Conferencing/ Decision-making with Prisoners in Prison Probation and During After-care in Hungary. In: GYÖKÖS, Melinda a Krisztina LÁNYI (eds.). European Best Practices of Restorative Justicein the Criminal Procedure. Budapest: Ministry of Justice and Law Enforcement of the Republic of Hungary, 2010, s. 258 – 263.

• DOROTÍKOVÁ, S. Etika. Příspěvek k etice jednání. Praha: Pedagogická fakulta

• DOROTÍKOVÁ, S. Filosofie hodnot. Problémy lidské existence, poznání a hodnocení.Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. 162 s. ISBN 80-86039-79-X

• JANDOUREK, Jan. Průvodce sociologií. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 208 s. ISBN 978-80-247-2397-6. 36.
• KOVAŘÍK, Jiří. Dětská práva, právní povědomí, participace dětí a sociální služby. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7040-531-7.

• MASÁKOVÁ, V. Psychologický pohled na vývoj rodiny a potřeby dětí. In: BOKOVÁ, Ludmila. Rodiče, děti a jejich problémy: sborník studií. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2011. ISBN 978-80-904920-0-4.

• PESCHKE, Karl-Heinz. Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999. Theologica (Vyšehrad). ISBN 80-7021-331-0.

• SKOBLÍK, J. Přehled křesťanské etiky. Praha: Karolinum, 1997. 316 s. ISBN 80-7184-357-1 Univerzity Karlovy, 2005. 101 s. ISBN 80-7290-238-5


• VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie problémového dítěte školního věku.: Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 170 s. ISBN 80-7184-488-8.

• VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: Variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd 1. Praha: Portál, 1999. 448 s. ISBN 80-7178- 214-9.


• VÁCHA, Marek Orko, Radana KÖNIGOVÁ a Miloš MAUER. Základy moderní lékařské etiky. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-780-0.

• VAVROUŠEK, J. Lidské hodnoty slučitelné s trvale udržitelným způsobem života. In Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. s. 91 – 100.

• ZATLOUKAL, Leoš. Komunikace v rodinách z hlediska vybraných přístupů v poradenství a terapii. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 190 s. ISBN 978-80-244-3878-8.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá etickými zásadami multidisciplinární spolupráce
s rodinou na případových konferencích sociálně právní ochrany dětí. Cílem práce je
vytyčit zásadní etická kritéria pro použití partnerského přístupu a paternalismu
v sociální práci s rodinou na příkladu případových konferencí OSPOD a předložit
kritickou reflexi praxe případových konferencí ve světle etických principů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the ethical principles of multidisciplinary cooperation with
family at the case conferences of social and legal protection of children. The objective
was to establish the essential ethical criteria for using the partnership approach and
paternalism in social work with family on the example of the case conferences of
Authority for Social and Legal Protection of Children and submit critical reflection of
practice of conferences in light of ethical principles.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK