Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Plavecké pomůcky ve výuce osob s mentálním postižením
Název práce v češtině: Plavecké pomůcky ve výuce osob s mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: Swimming Aids in the Swimming Classes for Mentally Disabled
Klíčová slova: mentální postižení, plavecká výuka, plavecké pomůcky
Klíčová slova anglicky: Mental Disability, Swimming Classes, Swimming Aids
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Plavecké sporty (51-600500)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2019
Datum zadání: 25.11.2019
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 09:45
Místo konání obhajoby: Tyršův dům
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Oponenti: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
žádost k etické komisi prosinec 2019
teoretické zázemí červen 2020
výzkumný soubor - září 2020
dotazníkové šetření říjen 2020-2021
výsledková část únor 2021
text práce do dubna 2021

pozn.
akceptace pomůcky
definovat rozdílnosti využití nadlehčení v souvislosti např. se složením těla
Seznam odborné literatury
BALAN, V., Aspects of learning of the swimming techniques in the down syndrome children, International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy. ICPESK 2017.
BALAN, V., Study on the Method for Teaching Freestyle to Young People with Down Syndrome, National University of Physical Education and Sport, Bucharest: ICSPEK 2013.
ČECHOVSKÁ, I., POKORNÁ, J., Plavání ve zdravotně orientovaných pohybových programech, učební texty Katedra plaveckých sportů UK FTVS. Dostupné na: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1320-version1-2__plavani_ve_zdravotne_orient.pdf
ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Didaktika plavání: vybrané kapitoly. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4283-3.
ČERNÁ, Marie. Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1565-3.
DAĎOVÁ, K. a kol. Klasifikace pro výkonnostní sport zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 2008. ISBN: 978-80-246-1520-2.
HENDL, J., REMR, J. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 2017. ISBN: 978-80-262-1192-1.
HLAVATÁ, J. Využití plaveckých pomůcek v etapě předplavecké a základní plavecké výuky. Univerzita Karlova v Praze. Diplomová práce, 2009.
JEŠINA, O. a kol. Úvod do didaktiky aplikovaných pohybových aktivit žáků s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3939-6
KRAUSOVÁ, D. Přípravná plavecká výuka dětí s mentálním postižením. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Magisterská práce, 2008.
KREJČÍŘOVÁ, O. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Praha: Eteria, 2002. ISBN: 80-238-8729-7.
KUDLÁČEK, M., JEŠINA. O. Integrovaná tělesná výchova, rekreace a sport. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN: 978-80-244-3964-8.
KUNST, T., LEHOCKÝ, J., ČECHOVSKÁ. I. Role pomůcek v plavecké výuce. In POKORNÁ, J. (Ed) Problematika plavání a plaveckých sportů V. Praha: UK FTVS, 2008. s. 51-53. ISBN 978-80-86317-58-8.
KURTZ, Lisa A. Hry pro rozvoj psychomotoriky: pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0800-6.
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea, ed. Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-063-8.
MARTIN, J., Special Olympics Sports Sciences: Sport Psychology for Coaches, 2014. Dostupné na: https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/sport-sciences/SpecialOlympics_SportsSciences-Sport_Psychology.pdf?_ga=2.181140967.1371170998.1605617526-54166339.1604077776
ODEHNALOVÁ, M. Implementace průřezových témat na základní škole praktické. Olomouc, 2007 [cit. 2020-11-03]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/g8oj31/>. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta.
TILINGER, P., Řešení projektu FRVŠ 79/2009/F5/d., Sport osob s mentálním postižením. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009.
VAJDA, P., STRAŠILOVÁ, K., HLAVOŇOVÁ, D. Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity., 2017. Dostupné na: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js17/plavani_pomucky/web/pages/02-plavecke_pomucky.html
Předběžná náplň práce
Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je zaměření se na efektivní využívání plaveckých pomůcek v učení mentálně postižených jedinců. Záměrem práce je prostřednictvím dotazníku získat informace od učitelů plavání osob s mentálním postižením v České republice. Následně ze získaných dat vzešlých z dotazníkového šetření navrhnout optimalizaci využití plaveckého nadlehčení i dalších plaveckých pomůcek během pohybového učení ve vodě.
Metody: Pro výzkum byla zvolena metoda dotazníkového šetření, kterého se účastnili učitelé plavání, kteří se dlouhodobě věnují dané problematice. Prostřednictvím dotazníkového šetření se autorka snaží hlouběji prozkoumat a analyzovat úroveň plavecké výuky v praxi. Získaná data z dotazníkového šetření byla důkladně analyzována a utříděna do jednotlivých tabulek.
Výsledky: Výzkum prokázal, že v českém prostředí u osob s mentálním postižením dochází k inkluzi do plavecké výuky. V českém prostředí nelze hovořit bezprostředně o plavecké výuce osob s mentálním postižením, protože výuka zahrnuje i jiné druhy zdravotního postižení. Při plavecké výuce dochází k využívání služeb asistenta. Určité pomůcky jsou ve výuce preferovány a některé se naopak nevyužívají. Využívání plaveckých pomůcek je ve výuce ovlivněno odbouráváním strachu z vody a potřebou zajistit bezpečnost.
Závěr: Z šetření vyplývá, že plavecké pomůcky jsou ve výuce osob s mentálním postižením oblíbené a často využívané. Úspěšné zařazování pomůcek do výuky je vždy ovlivněno řadou faktorů, mezi které patří: druh pomůcky, forma a etapa plaveckého vzdělávání, způsob držení pomůcky a rozsah mentálního postižení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectives: The primary aim of the thesis is to identify the efficiency of using swimming aids in the education for mentally handicapped people. The sub-objective is to collect information of the current situation and quality of the education of mentally handicapped people in the Czech Republic. Finally, from the data obtained in the questionnaire make propose the optimization of the use of swimming relief and other swimming aids during movement learning in water.
Methods: Questionnaire survey method was used to collect information about the education for mentally handicapped, and selected swimming teachers with experience with special needs education process were asked to fill it out. Answers were analyzed and interpreted in the results section of the thesis and supported with tables.
Results: Research has shown that the inclusion of mentally handicapped in swimming education is in progress. In Czech surroundings do not talk about only education for mentally handicapped, because education content more another disabled people. The involvement of the position of assistant in swimming lessons was confirmed. Certain swimming aids are preferred in teaching and some are not used. The use of swimming aids in teaching is influenced by the reduction of fear of water and the increase safety.
Conclusion: The survey shows that swimming aids are popular and often used in the teaching of people with mental disabilities. The successful use of teaching aids is always influenced by the number of factors: properties aids, form, and stage of swimming education, hold of aids and rate of disability.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK