Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí a komparace světa v antické a severské mytologii
Název práce v češtině: Pojetí a komparace světa v antické a severské mytologii
Název v anglickém jazyce: Concept and Comparison of the World in Ancient and Norse Mythology
Klíčová slova: bohové, Řecko, Řím, konec světa, mytologie, severské mýty, vznik světa
Klíčová slova anglicky: gods, Greece, Rome, end of the world, mythology, norse myths, creation of the world
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2019
Datum zadání: 22.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BULFINCH, Thomas. Bulfinch’s Mythology. Lea edition. San Diego: Canterbury Classics, 2014. 704 s. ISBN: 1626861692.
BUXTON, Richard. The Complete World of Greek Mythology. London: Thames & Hudson, 2004. 214 s. ISBN: 0500251215.
CAMPBELL, Joseph. The Power of Myth. New York: Anchor, 1991. 293 s. ISBN: 0385418868.
GRUBER, Helen, A. Tales of Norse Mythology. Barnes & Noble Collectible Edition. New York: Barnes & Noble, 2017. 464 s. ISBN: 1435164989.
HAMILTON, Edith. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heroes, 75th Anniversary Illustrated Edition. New York: Black Dog & Leventhal, 2017. 383 s. ISBN: 9780316438520.
HESIOD. The Theogony. New York: Stark Publishing LLC, 2017. 38 s. ISBN: 1635965438
HIGHTOWER, Lance. Greek Mythology: Greek Gods, Goddesses, Heroes, Heroiners, Monsters, And Classic Greek Myths Of All Time. New York: Make Profits Easy LLC, 2015. 243 s. ISBN: 1522797580.
JUNG, C. Gustav a KÉRENYI, Karl. Věda o mytologii. 3. vyd. Brno: Nakl. Tomáše Janečka, 2002. 264 s. ISBN: 9788085880328.
KERÉNYI, Karl. Mytologie Řeků I. Praha: Oikoynemh, 1991. 248 s. ISBN: 9788086005140.
LINDOW, John. Norse Mythology: A Guide to Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs. Oxford: Oxford University Press, 2002. 384 s. ISBN: 0195153820.
MCCOY, Daniel. The Viking Spirit: An Introduction to Norse Mythology and Religion. San Diego: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. 317 s. ISBN: 1533393036.
PHILLIP, Martin, R. Mythology: The Ancient Secrets of the Greeks, Egyptians, Vikings, and the Norse. San Diego: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. 232 s. ISBN: 1516826604
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je zaměřena na pojetí a srovnání světa v antické a severské mytologii. Antická mytologie bude dále rozdělena na řeckou a římskou část, jelikož i když jsou tyto dvě mytologie často vnímány jako jedna a označovány obecně jako mytologie antická či klasická a v mnoha okolnostech jsou totožné, v jiných se liší a rozcházejí. Ústředními tématy práce je vznik světa, koncept světa (v případě severské mytologie světů) a konec/zánik světa.
Úvodní část práce bude pojednávat o definici a charakteristice mytologie, jejím vzniku, historii a vývoji v čase. V následující části bude analyzováno, jak je v antické a severské mytologii pojat svět, jaké mytologické bytosti a bohové svět obývají, jak se ve výše jmenovaných mytologiích svět liší, a které rysy světa jsou naopak podobné nebo totožné. Budu se také věnovat aktu stvoření a konce světa – jak svět v těchto mytologiích vzniká, kdo a jak jej stvořil, jestli v těchto mytologiích existuje možnost zániku světa, a pokud ano, jaký je jeho průběh a důvod.
Cílem práce bude vysvětlení, proč k těmto podobnostem nebo rozdílům dochází, jak je v daných mytologiích a kulturách chápán svět, jaké závěry z daných podob světa můžeme vyvodit pro tyto kultury. V práci bude uplatněna zejména metoda analýzy, deskriptivní metoda a metoda komparace, za použití převážně zahraniční literatury.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK