Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika vzdělávání žáků s poruchami pozornosti očima jejich pedagogů
Název práce v češtině: Problematika vzdělávání žáků s poruchami pozornosti očima jejich pedagogů
Název v anglickém jazyce: Problems of education of pupils with Attention Deficit Disorder from the view od their teachers
Klíčová slova: Vzdělávání žáků s poruchou pozornosti, učitel, názor pedagoga, žák s ADHD, žák s ADD
Klíčová slova anglicky: Education of pupils with Attention Deficit Disorder, teacher, pedagogue´s opinion, pupil with ADHD, pupil with ADD
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2019
Datum zadání: 22.11.2019
Datum a čas obhajoby: 31.05.2021 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vzdělávání na základní škole je ovlivňováno mnoha faktory, jako je například skladba kolektivu, začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, přítomnost asistenta pedagoga. Diplomová práce se blíže soustředí na vzdělávání žáků s poruchou pozornosti. Diagnózy ADHD a ADD jsou představeny zejména z pohledu projevů, které ovlivňují průběh vyučovacích hodin.
Problematika vzdělávání žáků s poruchou pozornosti je přiblížena z pohledu učitelů, kteří vyjádřili, jak vnímají práci se žáky s ADHD a ADD. Shrnuly se také faktory, které vyučování těchto žáků ovlivňují, učitelé pojmenovali podporu, která by celý vyučovací proces podle nich mohla zefektivnit. Čtyři případové studie přiblížily konkrétní příklady vzdělávání dvou žáků s ADHD a dvou s ADD s přidruženými problémy, kteří se často vzdělávají za podpory asistenta pedagoga. Učitelé na příkladu těchto žáků shrnovali svoje poznatky, které lze uplatnit v širším spektru vzdělávání žáků s poruchou pozornosti.
Ve výsledcích výzkumu se ukázalo, že přítomnost vybraných žáků ve vyučování často zpomalila tempo vzdělávání, pro učitele je také náročnější vést hodinu. Problémy při vzdělávání žáků s poruchou pozornosti vyvstávají především ve třídě, kde není přítomen asistent pedagoga. Pro učitele je obtížnější zaujmout všechny žáky ve třídě a posouvat jejich limity, také je někdy problematické žáky s poruchou pozornosti socializovat a odtrhnout od virtuálního světa, kde hledají únik z reality. Učitelé také navrhují možnosti, jak řešit možné potíže ve vzdělávání, zejména kladli důraz na menší počet žáků ve třídě, komunikaci a funkční předávání informací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Primary school education is influenced by many factors, such as the composition of the team at school, the inclusion of pupils with special educational needs, the presence of
a teaching assistent The diploma thesis focuses on the education of students with Attention Deficit Disorder. Diagnoses of ADHD (Hyperactivity) and ADD are presented mainly in terms of manifestations that affect the course of lessons.
The issue of education pupils with attention deficit disorder is approached from the point of view of teachers who have expressed how they perceive work with ADHD and ADD. The factors that influence the teaching of these pupils were also summarized and the teachers named support that could, according to them, make the whole teaching proces more efficient. Four case studies presented specific examples of the education of two pupils with ADHD and two with ADD and associated problems who are often educated with the support of a teaching assistant.Teachers, using the example of these pupils, summarized their findings, which can be applied in a wider range of education of pupils with Attention Deficit Disorder.
The presence of selected pupils in teaching has slowed down the pace of education, it is also more difficult for teachers to lead a lesson. Problems in the education of pupils with Attention Deficit Disorder arise especially in the classroom where the teaching assistent is not present. It is more difficult for teachers to engage all pupils in the classroom and push their limits, it is also sometimes problematic to socialize pupils with Attention Deficit Disorder and to break away from the virtual world, where they seek an escape from reality. Teachers also suggest ways to deal with possible educational difficulties, with the greatest emphasis on fewer pupils in the classroom, communication and funcional information transfer.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK