Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Občanství EU: vývoj, využití a perspektivy po Brexitu
Název práce v češtině: Občanství EU: vývoj, využití a perspektivy po Brexitu
Název v anglickém jazyce: Citizenship of the European Union: Its development, use
and perspectives after Brexit
Klíčová slova: Občanství Evropské unie, Brexit, Velká Británie, Unijní občané.
Klíčová slova anglicky: Citizenship of the European Union, Brexit, Great Britain, European Citizens.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: JUDr. PhDr. Jan Rampas - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2019
Datum zadání: 21.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2019
Datum a čas obhajoby: 26.02.2020 15:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 343
Datum odevzdání elektronické podoby:24.11.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:27.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.02.2020
Oponenti: JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá institutem občanství Evropské unie. Sleduje nejprve jeho počátky, institucionální zakotvení a vymezení jeho obsahu, aby se následně zaměřila nejprve na soudobé problémy, se kterými se institut potýká při své aplikaci, a poté na využití občanství Unie jako jednoho z možných řešení problematického právního postavení občanů Unie a občanů Spojeného království po uskutečnění Brexitu. Autor předkládá návrhy na řešení postavení nejrůznějších skupin osob, jejichž postavení se po Brexitu výrazně změní, a to především v souvislosti s jejich místem pobytu, státní příslušnosti a skutečnosti, zda budou po Brexitu stále státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo již nikoliv. Autor uvádí možná řešení problémů, které takovýto stav nejistoty přináší a s odkazy na judikaturu, aktuální odbornou literaturu a průběh brexitových vyjednávání předkládá návrhy nového vymezení občanství Unie a možnosti jeho využití na ochranu práv britských státních příslušníků na území členských států EU po Brexitu, ale naopak také pro unijní občany žijící, pracující nebo studující po Brexitu na území Británie. Pozornost je také věnována specifickému prostoru Severního Irska – problematickému prostoru, na němž hrozí v souvislosti s Brexitem vznik široké škály variant občanství s rozdílnými právy a povinnostmi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the Institute of Citizenship of the European Union. It follows the first of its origins, the institutional framework and the definition of its content to then focus on the contemporary problems faced by this institution in its application and the use of this specific type of citizenship as one of the possible solutions to the problematic legal status of EU citizens and citizens of the United Kingdom after Brexit. The author puts forward suggestions for addressing the different groups of people whose position changes significantly after Brexit, especially with regard to their place of residence, nationality and whether or not they will still be citizens of a Member State of the European Union after Brexit or not. The author presents possible solutions to the problems that such a state of uncertainty brings with references to case law, current professional literature, and also takes into account the course of Brexit bargaining. He also submits proposals for a new definition of EU citizenship and its possible use to protect the rights of British citizens on the territory of EU Member States after Brexit, but also for Union citizens who are in the same time living, working or studying in Great Britain. Attention is also paid to the specific area of Northern Ireland - a problematic area where there will be a wide range of variants of citizenship with different rights and responsibilities in connection with Brexit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK