Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Partizipialkonstruktionen in kontrastiver Sicht am Beispiel der Übersetzung von Günter Grass
Název práce v jazyce práce (němčina): Partizipialkonstruktionen in kontrastiver Sicht am Beispiel der Übersetzung von Günter Grass
Název práce v češtině: Participiální konstrukce z kontrastivního hlediska na příkladu překladů Güntera Grasse
Název v anglickém jazyce: The participle constructions from a comparational point of view using the example of Günter Grass' translations as a case study
Klíčová slova: Übersetzung|Partizipialkonstruktionen|kontrastive Analyse|Grammatiken|InterCorp|Deutsch|Tschechisch|Transgressive
Klíčová slova anglicky: translation|participle constructions|contrastive analysis|grammar books|InterCorp|German|Czech|transgressives
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2019
Datum zadání: 21.11.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.03.2020
Datum a čas obhajoby: 06.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analyzovat formy a funkce participiálních konstrukcí v originálech a překladech děl jednoho autora. G. Grass byl zvolen, protože participiální konstrukce leckdy užívá, jeho překlady mají různé datace. Úkolem studenta bude nejprve v teoretické části shrnout formu a funkce jednotlivých participiálních konstrukcí v němčině a češtině (příp. ve slovanských jazycích obecně). Základní hypotézou práce je rozdíl mezi staršími a novějšími překlady participiálních konstrukcí z němčiny s ohledem na vývojové tendence syntaxe slovanských jazyků. Hypotézy budou rozvedeny na závěr teoretické stati. Následovat bude metodologická kapitola s popisem vlastní zvolené metody - základem práce bude korpusová analýza překladů děl G. Grasse pomocí InterCorpu a dalších korpusů. V praktické části práce potom budou na základě příkladů prezentovány závěry lingvistické analýzy. V závěru práce srovná student výsledky analýzy se stanovenými hypotézami.
Seznam odborné literatury
František Daneš (et al.). Mluvnice češtiny III. Skladba. Academia, Prag 1987.
Duden. Band 4, Die Grammatik: unentbehrlich für richtiges Deutsch / herausgegeben von der Dudenredaktion ; redaktionelle Bearbeitung Kathrin Kunkel-Razum, Franziska Münzberg ; Autoren Peter Eisenberg, Jörg Peters, Peter Gallmann, Cathrine Fabricius-Hansen, Damaris Nübling, Irmhild Barz, Thomas A. Fritz, Reinhard Fiehler. Bibliographisches Institut AG, Mannheim 2009. 8., überarbeitete Auflage. ISBN: 978-3-411-04048-3.
Ulrich Engel. Deutsche Grammatik - Neubearbeitung. Iudicium, München 2009. 2., durchgesehene Auflage. ISBN: 978-3-89129-914-2.
Gerhard Helbig, Joachim Buscha. Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für Ausländerunterricht. Klett–Langenscheidt GmbH, München, 2013. 1. Auflage. ISBN:978-3-12-606366-1.
Jana Kocková. Participia v češtině, němčině a ruštině a jejich vzájemné ekvivalenty na základě korpusové analýzy. In: Lingvistika Praha. Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2015. ISSN: 1805-9988. Verfügbar unter WWW: .
Kristýna Krchňavá. Verbální a adjektivní participia v češtině. Diplomová práce, Masarykova Univerzita v Brně, Brno, 2010.
Gabriela Rykalová. Das Partizip im Deutschen. Slezská univerzita v Opavě, Opava, 2017. ISBN: 978-80-7510-263-8.
Deutsch-polnische kontrastive Grammatik / von Ulrich Engel und Danuta Rytel-Kuc, Lesław Cirko, Antoni Dębski, Alicja Gaca, Alina Jurasz, Andrzej Kątny, Paweł Mecner, Izabela Prokop, Roman Sadziński, Christoph Schatte, Czesława Schatte, Eugeniusz Tomiczek, Daniel Weiss ; und unter beratender Mitwirkung von Jan Czochralski, Krystyna Pisarkowa, Andrzej de Vincenz. Warszawa : Wydawnictwo Energeia, 1999. Wydanie pierwsze. ISBN: 83-88236-01-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK