Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Nevhodné formy výchovy aneb následek sociální patologie do života
Název práce v češtině: Nevhodné formy výchovy aneb následek sociální patologie do života
Název v anglickém jazyce: Inadequate forms of nurture upbringing: the life consequences of social pathology
Klíčová slova: Dítě, rodiče, rodina, sociálně-právní ochrana dětí, násilí, multidisciplinární tým, sociální pracovník.
Klíčová slova anglicky: Child, parents, family, social and legal child laws, violence, multidisciplinary team, social worker.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PhDr. Monika Válková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2019
Datum zadání: 21.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2019
Datum a čas obhajoby: 22.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2020
Oponenti: Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Děti a rodiče se během společného života mohou dostávat do nepříznivých situací. Rodiče například nemusí plnit své povinnosti vůči vlastním dětem, mohou nepřímo podporovat skryté záškoláctví, nekontrolovatelně trestat své děti za sebemenší prohřešky, které by se daly řešit domluvou, nebo skrze alkoholismus a další závislosti negativně ovlivňovat zdravý vývoj dítěte. V této práci teoreticky vycházím z konceptu výchovných stylů, které rodiče využívají při soužití a jednání se svými dětmi a mohou znatelně ovlivňovat jejich následný vývoj. V praktické části jsem popsal několik kazuistik rodin z Příbramska, na kterých jsem demonstroval užívané výchovné styly, podmínky, ve kterých rodiče vychovávali své děti, a jak se dané styly na dětech projevovaly, a to v podobě účelového lhaní, citové plochosti, zvýšené agresivity, problémů s navazováním sociálních vztahů, inklinace k návykovým látkám a odmítání jednoho z rodičů. Nakonec jsem uvedl možnosti sociální práce s rodinou, které by mohly problematické situace řešit, kdy navrhuji rozhovory, analýzu rodinných problémů, odborné poradenství, aktivní řešení a nastavení dílčích kroků ke zlepšení rodinné situace a následnou podporu odborníků v multidisciplinárním týmu během případových konferencí.
Seznam odborné literatury
1. BARVÍKOVÁ, J., ŠŤASTNÁ, A., 2014. Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi. Praha: VÚPSV. 65 s. ISBN 978-80-7416-212-1.
2. BEDNÁŘOVÁ, Z., et al., ©2009. Domácí násilí: zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám. Praha: Acorus. 92 s. ISBN 978-80-254-5422-0.
3. ČERMÁK, I., 1998. Dětská agrese. 1.vyd. Brno: Nakladatelství Olomoučany: Final tisk. 28 s. ISBN 80 – 7204 – 098 – 7.
4. Dětské krizové centrum., ©2020. 26 let Dětského krizového centra (1992 – 2018) [online]. [cit. 2020-03-01]. Dostupné z:https://www.ditekrize.cz/statistiky/
5. „ Dětský úsvit“, ©2020. Sociální práce s rodinou [online]. [cit. 2020-03-01]. Dostupné z:http://detskyusvit.cz/socialni-prace-s-rodinou/
6. FISCHER, S., ŠKODA, J., 2014. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 232 s. ISBN 978-80-247-5046-0.
7. HECHTOVÁ, A., © 2019. Supermani a supermanky mezi námi. Krycí jméno: sólo rodiče… [online]. Šance dětem [cit. 2020-02-06]. Dostupné z:https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/supermani-a-supermanky-mezi-nami-kryci-jmeno-solo-rodice-178.html
8. HUBÁČKOVÁ, I., 2018. Formy a následky psychického týrání, zneužívání a zanedbávání [online]. Národní informační centrum pro mládež [cit. 2020-03-01]. Dostupné z:http://www.nicm.cz/formy-a-nasledky-psychickeho-tyrani-zneuzivani-a-zanedbavani
9. JANKOVSKÝ, J., 2015. Sociální pracovník v multidisciplinárním týmu. In: HOLUB, M., MATOUŠKOVÁ, I., VRABCOVÁ, D., et al. Sešit sociální práce. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Sešit sociální práce. 55 s. ISBN 978-80-7421-088-4.
10. JÜRGEN, R., 2010. Ty jsi moje dítě. 1 vydání. Praha: MHMP. 77 s. ISBN 978-80-254-8250-6.
11. KAŇÁK, J., ©2020. Oznamovací povinnost [online]. Šance dětem [cit. 2020-02-02]. Dostupné z:https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-dospeleho-k-diteti/oznamovaci-povinnost.shtml
12. KEPKOVÁ, M., 2010. Metodické doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při případové konferenci [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit. 2020-04-05]. Dostupné z:https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Metodika_pripadove_konference.pdf/810cb55b-7ce9-1964-d793-51c5a97bce7c
13. LABUSOVÁ, E., ©2020. O nevhodných přístupech v rodičovské výchově, psychickém násilí a jeho vlivu na vývoj dítěte [online]. Šance dětem [cit. 2020-02-06]. Dostupné z:https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/o-nevhodnych-pristupech-v-rodicovske-vychove-psychickem-nasili-a-jeho-vlivu-na-vyvoj-ditete-48.html?fbclid=IwAR0q_yj_FWGwrwZ1OIZxq-u4A6cMQFaW2AQOcQojOzixpc1zBDl-CKR5fq4
14. MATOUŠEK, O., 2003. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství. 161 s. ISBN 80-86429-19-9.
15. MATOUŠEK, O., KŘIŠŤAN, A., et al., 2013. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál. 552 s. ISBN 978-80-262-0366-7.
16. MATOUŠEK, O., MATOUŠKOVÁ, A., 2011. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál. 344 s. ISBN 978–80–7367–825–8.
17. MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H., 2014. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny: v kontextu plánování péče. 2., rozš. vyd. Praha: Portál. 214 s. ISBN 978-80-262-0522-7.
18. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ©2020a. Legislativa a systém sociálně-právní ochrany [online]. [cit. 2020-04-23]. Dostupné z:https://www.mpsv.cz/web/cz/legislativa-a-system-socialne-pravni-ochrany
19. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ©2020b. Systém sociálně-právní ochrany dětí [online]. Polička: Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí [cit. 2020-04-23]. Dostupné z:http://www.ospod.cz/informace/obecne/system-socialne-pravni-ochrany-deti-v-cr-/
20. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY, ©2017. Chci se rozvést [online]. [cit. 2020-4-23]. Dostupné z:https://www.justice.cz/chci-se-rozvest
21. NĚMEČKOVÁ, M., et al., 2015. Rodinné chování v České republice: první děti později a mimo manželství [online]. Eurostat [cit. 2019-12-29]. Dostupné z:https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Marriages_and_births_in_the_Czech_Republic/cs
22. NOVÁKOVÁ M., POLÁKOVÁ P., CHURAVÁ P. Manuál etablování interdisciplinární spolupráce. Cochem.cz [online]. [cit. 2020-04-22]. Dostupné z: https://www.cochem.cz/wordpress/wp-content/uploads/MANUAL-final-cochem-orez.pdf
23. PAVLOUSKOVÁ, D., ©2018. Výsledky průzkumu: Třetina samoživitelek má příjmy nižší než 10 000 korun, ovoce a zeleninu kupuje pravidelně každá čtvrtá [online]. Klub svobodných matek [cit. 2020-01-19]. Dostupné z:https://klubsvobodnychmatek.cz/vysledky-pruzkumu-tretina-samozivitelek-ma-prijmy-nizsi-nez-10-000-korun-ovoce-a-zeleninu-kupuje-pravidelne-kazda-ctvrta/
24. PRESLOVÁ, I., ©2019. Dopady alkoholismu rodičů na děti [online]. Šance dětem [cit. 2020-03-01] Dostupné z: https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rodice-jsou-zavisli/dopady-alkoholismu-rodicu-na-deti.shtml
25. OSPOD - STŘEDOČESKÝ KRAJ, ©2020. Základní informace o vyhodnocování situace dítěte a IPOD [online]. Praha [cit. 2020-04-01]. Dostupné z: https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/vyhodnoceni-ohrozeneho-ditete-a-tvorba-ipod
26. SKASKOVÁ, P., ©2019. Situace před odebráním dítěte [online]. Šance dětem [cit. 2020-03-01] Dostupné z: https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/dite-mimo-vlastni-rodinu/situace-pred-odebranim-ditete.shtml
27. CHLAD, M., 2016. Funkce rodiny [online]. UJAK: sociologie výchovy [cit. 2020-01-19]. Dostupné z:http://2012.elearning.ujak.cz/mod/page/view.php?id=1564
28. SVOBODA, M., et al., 2001. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál. 792 s. ISBN 80-7178-545-8.
29. ŠPAŇHELOVÁ, I., 2010. Dítě a rozvod rodičů. Praha: Grada Publishing. 184 s. ISBN 978-80-247-3181-0.
30. ŠULOVÁ, L., 2010. Raný psychický vývoj dítěte. 2. vyd. Praha: Karolinum. 248 s. ISBN 978-80-246-1820-3.
31. ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D., et al., 2006. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada. 608 s. ISBN 978-80-247-1049-5.
32. VÁGNEROVÁ, M., 2014. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 816 s. ISBN 978-80-262-0696-5.
33. VANÍČKOVÁ, E., 2004. Tělesné tresty dětí: definice, popis, následky. Praha: Grada. 116 s. ISBN 80-247-0814-0.
34. WÜNSCHOVÁ, P., ©2019. Domácí násilí může mít na dítě horší vliv, než válečný konflikt [online]. Šance dětem [cit. 2020-03-01]. Dostupné z:https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/-domaci-nasili-muze-mit-na-dite-horsi-vliv-nez-valecny-konflikt-180.html
35. ZÁCHRANNÝ KRUH, ©2020. Syndrom dětského přizpůsobení pohlavnímu zneužítí [online]. [cit. 2020-03-01]. Dostupné z:https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/kriminalita-rizikove-chovani/sexualni-zneuzivani-deti/syndrom-detskeho-prizpusobeni-pohlavnimu-zneuziti.html
36. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí In: Sbírka zákonů České republiky [online]. © 2010-2020, AION CS, s.r.o. [cit. 2020-4-23]. Dostupné z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359
37. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách In: Sbírka zákonů České republiky [online]. © 2010-2020, AION CS, s.r.o. [cit. 2020-4-23]. Dostupné z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK