Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Logaritmus Arbesova romaneta
Název práce v češtině: Logaritmus Arbesova romaneta
Název v anglickém jazyce: The Logarithm of Arbes’ Romanetto
Klíčová slova: Jakub Arbes|Edgar Allan Poe|romaneto
Klíčová slova anglicky: Jakub Arbes|Edgar Allan Poe|romanetto
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2019
Datum zadání: 20.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2019
Datum a čas obhajoby: 08.02.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:25.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat otázkou „vypočitatelnosti“ estetického účinku uměleckého díla, konkrétně romaneta, resp. možnými vztahy mezi logikou jeho výstavby a estetickým působením. Zaměří se na to, do jaké míry je tento prozaický útvar utvářen logicky, jaké prvky se podílejí na jeho tvorbě, formování a konstrukci. Předmětem zkoumání budou vybraná romaneta Jakuba Arbese. Inspirací bude esej E. A. Poea Filozofie básnické skladby.
Seznam odborné literatury
Arbes, J.: Romaneta. ed. Janáčková, J. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006.
Dokoupil, B.: Vliv E. A. Poea na tvorbu Jakuba Arbesa. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1978, roč. 25/26, č. 23/24, s. 31-37.
Janáčková, J.: Arbesovo romaneto: z poetiky české prózy. Praha: Univerzita Karlova, 1975.
Krejčí, K.: Jakub Arbes: život a dílo. Moravská Ostrava: J. Lukasík, 1946.
Krejčí, K.: Kapitoly o Jakubu Arbesovi. Praha: Československý spisovatel, 1955.
Krejčí, K.: Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha: Československý spisovatel, 1975.
Moravec, J.: Jakub Arbes: studie s ukázkami z Arbesova díla a úvah o něm. Praha: Svobodné slovo, 1966.
Peřina, J.: Prostor rozumu v romanetech Jakuba Arbesa, sb. Prostor v jazyce a v literatuře. Ústí n. L.: Univerzita J. E. Purkyně, 2007, s. 290–293.
Poe, E. A.: K podstatě básnictví: literární essaye. Praha: Rudolf Škeřík, 1928.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK