Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spectroscopic and photometric investigation of selected hot stars
Název práce v češtině: Spektroskopický a fotometrický výzkum vybraných horkých hvězd
Název v anglickém jazyce: Spectroscopic and photometric investigation of selected hot stars
Klíčová slova: hmotné horké hvězdy - hvězdy se závojem - škály časových změn
Klíčová slova anglicky: massive hot stars - Be stars - timescales of variations
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2019
Datum zadání: 19.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.12.2019
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Oponenti: RNDr. Theodor Pribulla, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student či studentka se po seznámení s problematikou zaměří na redukce a vědeckou analýzu dvou objektů: vícenásobné soustavy delta Ori A a hvězdy se závojem omega CMa. Pro oba objekty je k dispozici bohatý pozorovací materiál, zčásti získaný díky mezinárodní spolupráci. V případě delta Ori A půjde o zpřesnění fyzikálních vlastností soustavy pomocí nových pozorování, včetně dat z několika astronomických umělých družic Země a o snahu najít možnou přítomnost okolohvězdného materiálu rozborem spekter v okolí vodíkové čáry H alfa. Pro omega CMa bude proměřena bohatá serie spekter a bude studována periodická proměnnost radiální rychlosti a asymetrie profilů čar s periodou 1,37 dne. Cílem bude ověřit domněnku, že hodnota periody se cyklicky mění v korelaci s mohutností okolohvězdné obálky způsobující přítomnost emisních čar ve spektru této hvězdy. Potvrzení domněnky by prokázalo, že perioda 1,37 dne souvisí s korotujícimi strukturami ve vnitřních částech obálky.

Student se při práci na uvedených problémech seznámí s moderními postupy analýzy dat a osvojí si jejich použití. Předpokládá se rovněž získání nových vlastních pozorování a kontakty se zahraničními partnery.
Seznam odborné literatury
Harmanec P., Brož M. 2011 Učebnice Stavba a vývoj hvězd (vybrané kapitoly)
rivinius T., Carciofi A.C. & Martayan C. 2013 Astron. Astrophys. Rev. 21, 69

delta Ori:
Harvin j.A., Gies D.R., Bagnuolo W.G.J. a kol. 2002 Astrophys J. 565, 1216
Mayer P., Harmanec P., Wolf M. a kol. 2010 Astron. Astrophys. 520, A89
Pablo H., Richardson N.D., Moffat A.F.J. a kol. 2015 Astrophys. J. 809, 134

omega CMa:
Baade D. 1982a Astron. Astrophys. 105, 65
Baade D. 1982b Astron. Astrophys. 110, L15
Baade D. 1984 Astron. Astrophys. 134, 105
Ghoreyshi M.R. 2018 MNRAS 479, 2214
Harmanec P. 1998 Astron. Astrophys. 334, 558
Štefl S., Baade D., Rivinius T. a kol. 2003a Astron. Astrophys. 402, 253
Štefl S., Baade D., Rivinius T. a kol. 2003b Astron. Astrophys. 411, 167
Předběžná náplň práce
Hmotné horké hvězdy mají obecnější význam pro astrofyziku. Jejich nukleární vývoj probíhá relativně rychle, takže při svém zániku obohacují mezihvězdný materiál o těžší prvky vznikající v důsledku jaderných reakcí v jejich nitrech. Díky své jasnosti jsou dobře pozorovatelné i na velké vzdálenosti od nás. Nedávný výzkum naznačuje, že většina horkých hvězd vzniká jako dvojhvězdy či vícenásobné soustavy a pochopení tohoto faktu může zdokonalit teorie vzniku hvězd obecně. Konečně, vznik a dlouhodobá proměnnost rozsáhlých plynových obálek (závojů) u hvězd se závojem zůstavá nevysvětlená, pokud jde o mechanismus jejich vzniku a časové proměnnosti. Důkladné studium dlouhodobé proměnnosti proto může napomoci k nalezení skutečné fyzikální přičiny vzniku závojů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Massive hot stars are of general importance for astrophysics. Their nuclear evolution is relatively rapid so that they enrich the interstellar matter by heaviest chemical elements produced by the nuclear reactions in their interiors. Thank to their brightness, they are also well observable at large distances from us. Recent research indicates that the majority of hot stars originates as binaries or even muptiple systems. Understanding this fact could help to improve the general theory of the origin of stars. Finally, the formation and long-term variability of extended gaseous envelopes (veils) of Be stars remain uxplained as far as the mechanism of their origin and time variations is concerned. Therefore, a thorough study of long-term variability could help in finding the true physical cause of the origin of the envelopes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK