Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Územní identita z pohledu muže a ženy
Název práce v češtině: Územní identita z pohledu muže a ženy
Název v anglickém jazyce: Territorial identity from the perspective of man and woman
Klíčová slova: identita, území, vnímání, sociální kapitál, muž, žena
Klíčová slova anglicky: identity, territory, perception, social capital, man, woman
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.11.2019
Datum zadání: 30.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:05.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 13.07.2020
Oponenti: RNDr. Magdalena Fialová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kulturní geografie
Předběžná náplň práce
Předkládaná práce se zabývá tématem územní identity z pohledu muže a ženy. Jako hlavní cíl si vytýká snahu prokázat rozdíl v míře sounáležitosti s územím z pohledu muže a ženy. Předpokládané rozdílné vnímání vztahu sounáležitosti s územím u mužů a žen chci opřít o rešerši a diskuzi obecných východisek, které s územní identitou úzce souvisejí. K naplnění cíle jsou stanoveny dva předpoklady. Jednak, že existuje rozdíl v postoji a vnímání prostředí mezi ženami a muži a zároveň i existuje rozdíl v utváření a míře sociálního kapitálu u mužů a žen. Dalším cílem bakalářské práce je popis a rozbor dotazníkového šetření, přičemž dílčím cílem je porovnat a diskutovat zjištěné výsledky se stanovenými předpoklady. První část práce se věnuje rešerši a diskuzi dosavadní literatury a vysvětlení klíčových pojmů z oblasti samotných mužských a ženských identit, rozdílného vnímání prostoru mužů a žen a ,,tvorbu“ jejich obrazu – mentálních map. Závěrem této části je studie sociálního kapitálu mužů a žen. Ve třetí části se práce věnuje popisu a rozboru dotazníkového šetření z pohledu muže a ženy a následné komparaci se stanovenými předpoklady práce. Práce prokázala, že územní identita mužů a žen se liší, jelikož se potvrdil rozdíl v postoji a vnímání prostředí a v utváření a míře sociálního kapitálu u mužů a žen.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work deals with the topic of territorial identity from a man and woman the point of view of. The main objective is to criticize the attempt to demonstrate a difference in the degree of possessions from a man and a woman the point of view of and bases these assumed differences on the research and discussion of general starting points which are closely related to territorial identity. To fulfill objectives there are two assumptions. Firstly, there are assumptions that there is a difference in attitude and perception of the surroundings between women and men and at the same time there is a difference in the formation and level of social capital for men and women. Another objective of this bachelor thesis is to describe and analyse the questionnaire survey with the partial objective being to compare and discuss the results found with the established assumptions. The first part of this thesis deals with the research and discussion of existing literature and an explanation of key concepts in the field of analysis of male and female identities themselves and different perceptions of the space of men and women and the "creation" of their image or mental maps. This section is close to the study of the social capital of men and women. In the third part, this thesis deals with the description and analysis of the questionnaire survey from the point of view of men and women and the subsequent comparison with the established assumptions of the work. This work has shown that the territorial identity of men and women are different, whereas the difference in attitudes and perceptions of the surroundings and in the formation and level of social capital for men and woman has been confirmed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK