Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanizmus chybného formování spojení hlavičky a bičíku u acefalických spermií s nedostatečnou tvorbou centrobinu
Název práce v češtině: Mechanizmus chybného formování spojení hlavičky a bičíku u acefalických spermií s nedostatečnou tvorbou centrobinu
Název v anglickém jazyce: The mechanism of impaired formation of head-tail coupling apparatus in centrobin deficient acephalic spermatozoa
Klíčová slova: neplodnost; centrobin; ústrojí spojující hlavičku s bičíkem; acefalické spermie; LINC komplex; nukleoskelet; cytoskelet; KASH; SUN5;SUN4;SUN3; nespriny
Klíčová slova anglicky: infertility; centrobin; head-tail coupling apparatus; acephalic spermatozoa; LINC linc complex; nucleoskeleton; cytoskeleton; KASH; SUN5;SUN4;SUN3; nesprins
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michaela Frolíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2019
Datum zadání: 18.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2022
Oponenti: Mgr. Ing. Tereza Krejčová
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jana Svobodová, Ph.D.
doc. RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Syndrom bezhlavých spermií (ASS) je zvláštní a vzácnou formou teratozoospermie, která je pravděpodobně genetického původu. Centrobin je protein podílející se na duplikaci centriol, sestavení dělícího vřeténka a primární ciliogenezi. Svoji funkci částečně zajišťuje vazbou a stabilizací mikrotubulů. U potkaního modelu ASS jsme nalezli mutaci zkracující tento protein. Nedávno bylo prokázáno, že mutace SUN5, jednoho z proteinů spojujících nukleoskelet s cytoskeletem (LINC), vede u lidí i myší k ASS. Na základě silné morfologické podobnosti mezi spermiemi s mutovaným centrobinem a SUN5 a faktu, že se SUN5 nachází v jaderném obalu v oblasti vzájemně kotvící hlavičku a bičík (HTCA), kde se na cytoplazmatické straně téhož komplexu nachází i centrobin, Zdá se, že se centrobin a LINC společně mohou podílet na spojení hlavičky a bičíku spermie. Identifikace proteinů interagujících a kolokalizujících s centrobinem ve spermatidách a spermiích na potkaním a myším modelu je cílem této diplomové práce. K dosažení cílů práce bude využito četných metod jako jsou nepřímá imunoflurescence, WB, duolink a Co-IP.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK