Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ontogeneze personality aneb opakovatelnost v behaviorálních a kognitivních testech
Název práce v češtině: Ontogeneze personality aneb opakovatelnost v behaviorálních a kognitivních testech
Název v anglickém jazyce: Ontogeny of personality or repeatability in behavioral and cognitive tests
Klíčová slova: personalita; ontogeneze, opakovatelnost behaviorálních testů
Klíčová slova anglicky: personality; ontogeny; repeatability of behavioural tests
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2019
Datum zadání: 15.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2021
Oponenti: prof. RNDr. František Sedláček, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
Mgr. Barbora Vobrubová
Předběžná náplň práce
Personalita (tj. konzistentní individuální rozdíly v chování) zvířat je velmi obsáhlým a vědecky závažným tématem. Krátkodobou konzistencí chování se zabývá velké množství prací, poměrně málo pozornosti je však věnováno experimentálnímu ověření konzistence personality v delším časovém rámci a její ontogenezi. Diplomová práce bude behaviorálně testovat ontogenezi personality a bude statisticky prověřovat repeatabilitu/opakovatelnost v behaviorálních a kognitivních testech na modelovém druhu plaza.
Cílem práce je změřit repeatabilitu (diferenciální konzistenci) v průběhu ontogeneze u juvenilních, subadultních a adultních jedinců modelového druhu plaza v baterii standardizovaných testů: test reaktivity, test vyvýšeného neohraničeného bludiště a Morrisovo vodní bludiště) a popřípadě i změnu behaviorálního syndromu. Dále pak také zjistit zda vůbec, a popřípadě odkdy, je chování v ontogenezi konzistentní.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Personality (consistent individual differences in behavior) in animals is a very extensive and popular topic. Many studies focus on short-term consistency of behavior, however less attention is paid to the long-term consistency of personality and its ontogeny. This diploma thesis will therefore discuss the ontogeny of personality and will test the repeatability in behavioral and cognitive tests on a model reptile species.
The aim of this work is to measure repeatability (differential consistency) during ontogeny in juvenile, subadult and adult individuals of a model reptile species in standardized battery tests (reactivity test, elevated borderless maze test and Morris water maze) and possibly behavioral syndrome change. Furthermore, to find out whether and since when the behavior in ontogeny is consistent.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK