Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj mykorhizních společenstev v průběhu primární sukcese
Název práce v češtině: Vývoj mykorhizních společenstev v průběhu primární sukcese
Název v anglickém jazyce: Development of mycorrhizal communities in primary succession
Klíčová slova: primární sukcese, houby, arbuskulární mykoriza, bakterie, půdní ekologie
Klíčová slova anglicky: primary succesion, fungi, arbuscular mycorhiza, bacteria, soil ecology
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Kohout, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2019
Datum zadání: 15.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2023
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2023
Oponenti: RNDr. Jan Ponert, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Mykorhizní symbióza je jeden z nejběžnějších a nejstarších symbiotických vztahů na Zemi. Rostliny a houby, které vytváří mykorhizní symbiózu nalezneme ve většině terestrických ekosystémů. Alespoň 90 % rostlinných druhů vytváří za svůj život symbiotický vztah s houbou. Společenstva mykorhzních rostlin a hub jsou tím pádem velmi zásadní pro vývoj ekosystému. Vztah mikorhizních hub a rostlin je natolik intimní, že se nedá s přesností určit, jestli mají rostliny větší vliv na vývoj společenstev mykorhizních hub nebo naopak. Vývoj mykorhizních společenstev se pokoušíme vysvětlit pomocí několika mechanismů.
Porozumění mechanismů řídící vývoj mykorhizních hub a rostlin v průběhu primární sukcese je velmi významné pro porozumění vývoje terestrických ekosystémů jejich ochrany a rekultivaci krajiny zpustošené lidskou aktivitou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Mycorrhizal symbiosis is one of the most common and oldest symbiotic relationships on Earth. Plants and fungi form mycorrhizal symbiosis which can be found in the majority of terrestrial ecosystems. Up to 90 % of plant species form symbiotic relationships with fungi. The relationship between mycorrhizal plants and fungi is so intimate that it is impossible to accurately determine whether plants have a greater influence on the development of mycorrhizal fungal communities or vice versa. We try to explain the development of mycorrhizal communities by several mechanisms.
Understanding the mechanisms determining the development of mycorrhizal communities during primary succession is important for understanding the development of terrestrial ecosystems, for their conservation and reclamation of land ravaged by human activity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK