Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Petrogenesis and evolution of the Davle Volcanic Complex
Název práce v češtině: Vznik a vývoj davelského vulkanického komplexu
Název v anglickém jazyce: Petrogenesis and evolution of the Davle Volcanic Complex
Klíčová slova: Davle, jílovské pásmo, tepelsko-barrandienská jednotka, geochemie, magmatický oblouk, subdukce, Sr-Nd-Pb izotopy, U-Pb geochronologie, mikroanalýza, geochemické modelování, neoproterozoikum, Kadomská orogeneze, ryolit, plagiogranit, ortorula, andezit
Klíčová slova anglicky: Davle, Jílové belt, Teplá-Barrandian unit, geochemistry, magmatic arc, subduction, Sr-Nd-Pb isotopes, U-Pb geochronology, microanalysis, geochemical modelling, Neoproterozoic, Cadomian orogeny, rhyolite, plagiogranite, orthogneiss, andesite
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: doc. Lukáš Ackerman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2019
Datum zadání: 11.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: doc. RNDr. Lukáš Krmíček
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude mít za úkol objasnit petrogenezi a vývoj Davelského vulkanického komplexu. Její součástí bude terénní výzkum, petrografie a komplexní geochemická analýza zahrnující hlavní/stopové prvky a izotopy Rb-Sr, Sm-Nd, Lu-Hf a Pb.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK