Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Profesní rozvoj učitelů na škole a jeho podpora
Název práce v češtině: Profesní rozvoj učitelů na škole a jeho podpora
Název v anglickém jazyce: Professional development of teachers and their support
Klíčová slova: učitel, vzdělávání učitelů, problematika učitelů, profesní rozvoj učitelů, motivace, hodnocení učitelů
Klíčová slova anglicky: teacher, teacher training, teacher issues, teacher development, motivation, teacher evaluation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2018
Datum zadání: 20.06.2019
Datum a čas obhajoby: 04.06.2020 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: doc. PhDr. David Krámský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel: příprava na profesi. Praha: Grada, 2009. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2863-6.
VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada, 2008. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1770-8.
SVOBODOVÁ, Dagmar. Profesní poradenství: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2015. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5092-7.
KOHNOVÁ, Jana. Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-148-6.
PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-290-4.
VALIŠOVÁ, Alena, Hana KASÍKOVÁ a Miroslav BUREŠ. Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3357-9.
Předběžná náplň práce
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vzdělávání učitelů a její podporou, zabývá se základními pojmy, důležitostí dalšího vzdělávání pro profesní rozvoj učitelů, cíle dalšího vzdělávání učitelů problémy dalšího vzdělávání. Tradiční pojetí profesního vzdělávání učitelů probíhá formou absolvování různých školení a kurzů. Tyto formy jsou postupně doplňovány různými projekty, mentoringem, či jiným samostudiem a tomu se také bakalářská práce věnuje.

Cíl práce:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit profesní rozvoj učitelů na školách, zabývaní se dalšími profesními rozvoji učitelů, kolegiálním učením.

Metody výzkumu:
rozhovory

Návrh osnovy:
0. Úvod
1. Další vzdělávání učitelů
2. Učitel a jeho profese
3. Podpora učitelů
4. Problémy vzdělávání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK