Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proces přijímání a adaptace nových klientů v domově pro seniory
Název práce v češtině: Proces přijímání a adaptace nových klientů v domově pro seniory
Název v anglickém jazyce: The Process of Admission and Adaption of New Clients to a Retirement Home
Klíčová slova: senior|adaptace|domov pro seniory
Klíčová slova anglicky: senior|adjustment|retirement home
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2019
Datum zadání: 08.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.11.2019
Datum a čas obhajoby: 03.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Lenka Monschizadeh-Tehrany
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce řeší jednu ze zásadních změn v životě seniora a to přechod do domova pro seniory z domácího prostředí. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Část teoretická se zaměřuje na pojem adaptace, druhy adaptace, její poruchy a na samotný přechod do domova pro seniory. Zároveň shrnuje i vývojové změny ve stáří a potřeby seniorů. Obsahuje také charakteristiku sociální služby domov pro seniory. V praktické části představuje výsledky kvalitativního výzkumu, jehož cílem je srovnat přístupy zařízení k příchodu nových klientů a podat zpětnou vazbu klientů na tyto přístupy. Jako výzkumnou metodu využívá rozhovorů, jak se sociálními pracovníky, tak i s klienty.
Seznam odborné literatury
Přibyl, HUgo. Lidské potřeby ve stáří. Praha: Maxdorf Jessenius, 2015. ISBN 978-80-7345-437-1
Vágnerová, Marie. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5.
Malíková, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních, Praha: Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3148-3.
Mlýnková, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3872-7.
Kratochvílová, Křemenová, R. Adaptační proces klienta seniora v zařízení sociálních služeb, 1.díl. Sociální služby: odborný časopis. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, 2018. 20(4), 26-27, ISSN 1803-7348.
Kratochvílová, Křemenová, R. Adaptační proces klienta seniora v zařízení sociálních služeb, 2.díl. Sociální služby: odborný časopis. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, 2018. 20(5), 14-15, ISSN 1803-7348.
Kratochvílová, Křemenová, R. Adaptační proces klienta seniora v zařízení sociálních služeb, 3.díl. Sociální služby: odborná časopis. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, 2018 20(6-7), 20-21, ISSN 1803-7348.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK