Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti pedagogického působení na zlepšení výkonu a sociálních dovedností žáka SOU
Název práce v češtině: Možnosti pedagogického působení na zlepšení výkonu a sociálních dovedností žáka SOU
Název v anglickém jazyce: Possibilities of Pedagogical Impact on Improvement of Performance and Social Skills of Apprentices at vocational school.
Klíčová slova: klima, třída, učitel, učeň, motivace, hodnocení, funkční gramotnost
Klíčová slova anglicky: climate, class, teacher, apprentice, motivation, assessment, functional literacy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2019
Datum zadání: 08.11.2019
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na problematiku funkční gramotnosti, naplňování klíčových kompetencí a možnostech hodnocení, motivace žáků SOU a využívání efektivních metod
Seznam odborné literatury
GRECMANOVÁ,H. Klima školy. Olomouc: Hanex, 2008. ISBN 978-80-7409-010-3 LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus,2001- ISBN 978-80-7435-22-01 MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8 PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Praha: Amosium servis, 1995. ISBN 80-58498-27-8 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 2. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4 PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. 3. aktual. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-567-7 VALIŠOVÁ,A.,KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Praha, Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3357-9
Předběžná náplň práce
(osnova) 1.Vymezení pojmů klima, funkční gramotnost, klíčové kompetence, motivace, hodnocení 2. Rozvou funkční gramotnosti a naplňování klíčových kompetencí ve vzdělávání učňů 3. Výzkumné šetření formou případových studií
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK