Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny epifytické lichenoflóry ČR s důrazem na aktuální stav
Název práce v češtině: Změny epifytické lichenoflóry ČR s důrazem na aktuální stav
Název v anglickém jazyce: Changes in epiphytic lichen biota in the Czech Republic with emphasis on current situation
Klíčová slova: acidifikace, eutrofizace, kyselé deště, rekolonizace, změna klimatu, znečištění ovzduší
Klíčová slova anglicky: acidification, eutrophication, acid rain, recolonisation, climate change, air pollution
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2019
Datum zadání: 08.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
Oponenti: RNDr. Zdeněk Palice, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ekologie mechorostů a lišejníků
Seznam odborné literatury
Liška J. & Herben T. (2008): Long-term changes of epiphytic lichen species composition over landscape gradients: an 18 year time series. - Lichenologist, 40(5): 437–448.
Liška J., Dětinský R. & Palice Z. (1998): A project on distribution changes of lichens in the Czech Republic. - Sauteria, 9: 351-360.
Liška J., Palice Z. & Dětinský R. (1998): Změny v rozšíření vzácných a ohrožených lišejníků v České republice I. (Changes in distribution of rare and threatened lichens in the Czech Republic I). - Příroda, Praha, 12: 131-144.
Liška J., Palice Z., Dětinský R. & Vondrák J. (2006): Changes in distribution of rare and threatened lichens in the Czech Republic II. - In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds.), Central European lichens – diversity and threat, p. 241–258, Mycotaxon Ltd., Ithaca.
Vondrák J. & Liška J. (2010): Changes in distribution and substrate preferences of selected threatened lichens in the Czech Republic. - Biologia, 65(4): 595-602.
Předběžná náplň práce
Dostupné údaje nám umožňují srovnávat změny v druhovém složení flóry (bioty) lišejníků za posledních cca 200 let. Můžeme tak sledovat reakci lišejníků na intenzifikaci lesního hospodaření i počátky znečištění ovzduší. Zásadní průlom se odehrál v 2. polovině 20. století kvůli silné acidifikaci krajiny, kde byl hlavním zdrojem oxid siřičitý z tepelných elektráren. To znamenalo ústup většiny citlivých epifytických lišejníků a nárůst populací několika acidofilních druhů. V posledních cca 20 letech dochází k návratu řady v té době vzácnějších makrolišejníků (tzv. rekolonizace). Ale objevují se i druhy, které na našem území nebyly v minulosti vůbec zaznamenány. Naopak populace určitých skupin lišejníků (např. epifytické cyanolišejníky) zřejmě pomalu ubývají i v současnosti. Zároveň je patrné, že v posledních dvaceti letech rychle přibývají nitrofilní a postupně ubývají acidofilní druhy. Lišejníky tak velmi pohotově reagují na změny klimatu, aktuální zdroje znečištění ovzduší i způsob obhospodařování krajiny. Co konkrétně se odehrálo v lišejníkové flóře ČR v posledních 200 letech a co můžeme očekávat v budoucnu např. vlivem klimatických změn? Odpovědi na tyto otázky shrne tato bakalářská práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK