Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah mezi syndromem vyhoření a sociální oporou ve škole
Název práce v češtině: Vztah mezi syndromem vyhoření a sociální oporou ve škole
Název v anglickém jazyce: The relationship between burnout and social support at school
Klíčová slova: syndrom vyhoření, stres, učitel, sociální opora
Klíčová slova anglicky: burnout syndrome, stress, teacher, social support
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2019
Datum zadání: 02.11.2019
Datum a čas obhajoby: 04.06.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi formální a neformální sociální oporou ve škole a výskytem syndromu vyhoření u učitelů a učitelek základních škol. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o syndromu vyhoření, vyčerpání, stresu a identifikuje jejich hlavní příznaky a příčiny. Dále se zaměřuje na sociální oporu poskytovanou ve škole, zejména na techniky kolegiální podpory a profesního sdílení. Empirická část se zabývá konkrétním měřením stupně vyhoření učitelů a učitelek dvou pražských škol a míru vlivu sociální podpory poskytované danými školami.
Seznam odborné literatury
1. BÁRTOVÁ, Z. Jak zvládnout stres za katedrou. Prostějov: Computer Media, 2011. ISBN 978-80-7402-110-7.

2. BARTŮŇKOVÁ, Staša. 2010. Stres a jeho mechanismy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1874-6.

3. ČÁP, J. MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.

4. DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar. 2009. Supervize jako prevence syndromu vyhoření. Sociální péče, 6, s. 42-44. ISSN 1213-2330.

5. DYTRTOVÁ, R. – KRHUTOVÁ, M. Učitel – příprava na profesi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2863-6.

6. HARTL, P. HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portal, 2000. ISBN 80-7178-303 - x.

7. Hayes, N. Psychologie týmové práce. Praha: Portál 2005. ISBN 80-7178-983-6

8. HENNIG, Claudius a KELLER, Gustav. 1996. Antistresový program pro učitele. Praha: Portál. ISBN 80-7178-093-6.

9. HONZÁK, Radkin. Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. 2. Praha: Vyšehrad, 2015. ISBN 978-80-7429-552-2.

10. HOŠEK, Václav. 2001. Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184- 889-1.

11. JEKLOVÁ, M. REITMAYEROVÁ, E. Syndrom vyhoření. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-74-1.

12. KIRSTOVÁ, A., Kniha o překonávání stresu. Košice: Oriens, 1996. ISBN 80-88828- 02-3.

13. KOHOUTEK, R. a kol. Základy pedagogické psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1996. ISBN 80-85867-94-X.

14. KOLÁŘ, Z. a kol. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80- 247-3710-2.

15. KŘIVOHLAVÝ, J. Jak neztratit nadšení. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-551-3.

16. MÍČEK, L., ZEMAN, V. Učitel a stres. 2. vyd. Opava: Vade Mecum, 1997. 196 s. ISBN 880 – 86041 – 25 – 5.

17. MICHKOVÁ, Adéla. 2008. Supervize. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-145-1.
18. MINIRTH, F. HAWKINS, D. MEIER, P. FLOURNOY, R.: Jak překonat vyhoření. Příbram: Návrat domů, 2011. ISBN 978-80-7255-252-8.

19. PAULÍK, Karel. 2017. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada. ISBN 978-80- 247-5646-2.

20. PELCÁK, Stanislav. 2015. Stres a syndrom vyhoření. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-576-9.

21. POSCHKAMP, T. Vyhoření. Rozpoznání, léčba, prevence. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0161-6.

22. POTTER, Beverly. A. Jak se bránit pracovnímu vyčerpání: Pracovní vyhoření - příčiny a východiska. Olomouc: Votobia, 1998. ISBN 80-7198-211-3.

23. PRIEß, Mirriam. 2015. Jak zvládnout syndrom vyhoření. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5394-2.

24. Starý, K. a kol.: Profesní rozvoj učitele. Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha, Karolinum 2012. ISBN 978-80-246-2087-9

25. STOCK, Ch. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80- 247-3553-5.

26. ŠVINGALOVÁ, D. Stres a „vyhoření“ u profesionálů pracujících s lidmi. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. 82 s. ISBN 8073721058.

27. TRPIŠOVSKÁ, D. VACÍNOVÁ, M. Základy psychologie. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2001.

28. UZEL, Jaroslav. 2008. Prevence a zvládání stresu. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce. ISBN 978-80-86973-99-9.

29. ŽIDKOVÁ, Zdeňka a MARTINKOVÁ, Jaroslava. 2004. Psychická zátěž učitelů základních škol. Zdravotní ústav se sídlem v Brně.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK