Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pražští rabíni přelomu 19. a 20. století: K charakteru pražského rabinátu
Název práce v češtině: Pražští rabíni přelomu 19. a 20. století: K charakteru pražského rabinátu
Název v anglickém jazyce: Prague Rabbis in the Late 19th and Early 20th Centuries: On the Nature of the Prague Rabbinate
Klíčová slova: Dějiny Židů v českých zemích|Judaismus|Náboženská autorita|Židovské obce
Klíčová slova anglicky: History of Jews in the Bohemian Lands|Judaism|Religious authority|Jewish communities
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2019
Datum zadání: 03.11.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.02.2020
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce si klade za cíl zmapovat jednotlivé rabíny působící v Praze v období přibližně mezi lety 1880 a 1938. Jedná se o období, ve kterém proběhlo mnoho změn (demografických, jazykových i politických), jež nadobro proměnily židovskou společnost. V roce 1881 došlo k uzavření ješivy rabiho Aharona Kornfelda v Golčově Jeníkově, poslední tradiční ješivy, jež fungovala v českých zemích. I v následujícím období do Prahy přicházejí rabíni, kteří získali vzdělání na tradičních ješivách, avšak nejpozději po příchodu do Prahy jsou konfrontováni s modernizačními trendy. Jedním ze stěžejních bodů práce bude přehled biografií jednotlivých rabínů, jenž bude zahrnovat jejich dílo, náboženský původ či proudy judaismu, které reprezentovali. V práci se bakalantka pokusí poukázat na případné propojení v Praze působících rabínů s dalšími důležitými představiteli židovských komunit i mimo Prahu. Uvažovaná analýza bude předběžným nakročením k popisu fungování náboženského života rabínů pražské židovské obce. Práce bude vycházet ze sekundární literatury zabývající se židovskou společností v daném období, přihlédnuto bude k fondu archivních materiálů Židovského muzea v Praze.
Seznam odborné literatury
Brocke, Michael – Carlebach, Julius, Biographisches Handbuch der Rabbiner: Teil 1: Die rabbiner der Emanzipationszeit in den deutschen, böhmischen und großpolnischen Ländern 1781–1871 (přepracoval Carsten Wilke), Teil 2: Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945 (přepracovala Katrin Nele Jansen, München: K. G. Saur, 2004.
Čapková, Kateřina, Češi, Němci, Židé?: Národní identita Židů v Čechách 1918–1938, Praha – Litomyšl: 2013.
Kieval, Hillel J., Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870–1918, Litomyšl – Praha: Paseka, 2011.
Kieval, Hillel J., Languages of Community: The Jewish Experience in the Czech Lands, University of California Press, 2000.
Miller, Michael, Moravští Židé v době emancipace, Praha: NLN, 2015.

Oborové encyclopedie, zejm.: Jewish Encyclopedia, Encyclopedia Judaica, YIVO Encyclopedia of Jews i Eastern Europe.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK