Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Štúdium vývoja dislokačnej štruktúry v pokročilých horčíkových zliatinách
Název práce v jazyce práce (slovenština): Štúdium vývoja dislokačnej štruktúry v pokročilých horčíkových zliatinách
Název práce v češtině: Studium vývoje dislokační struktury v pokročilých hořčíkových slitinách
Název v anglickém jazyce: Investigation of dislocation structure evolution in advanced magnesium alloys
Klíčová slova: hořčíková slitina, difrakce, profilová analýza
Klíčová slova anglicky: magnesium alloy, diffraction, line profile analysis
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2019
Datum zadání: 01.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.12.2019
Datum a čas obhajoby: 14.07.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.07.2020
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hořčíkové slitiny obsahující fázi uspořádanou na dlouhou vzdálenost (angl. long-period stacking ordered (LPSO) phase) vykazují excelentní mechanické vlastnosti. Cílem bakalářské práce je zjistit vývoj dislokační hustoty a populace dislokací v jednotlivých skluzových systémech pomocí analýzy profilů difrakčních maxim v závislosti na složení slitin a objemového podílu LPSO fáze.
Postup práce:
1) studujte výchozí mikrostrukturu vzorků pomocí optické světelné mikroskopie
2) analyzujte difrakční profily získané během deformace Mg-LPSO slitin
Seznam odborné literatury
[1] J. Gubicza, X-Line Line Profile Analysis in Materials Science, IGI Global, 2014
[2] A. Borbély, J. Dragomir-Cernatescu, R. G., T. Ungár, J. Appl. Cryst. 36 (2003) 160.
[3] K. Máthis, K. Nyilas, A. Axt, I. Dragomir-Cernatescu, T. Ungár, P. Lukáč, Acta Mater. 52 (2004)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Magnesium alloys with long-period stacking ordered (LPSO) phase exhibit excellent mechanical properties. The goal of the bachelor thesis is in determination of the evolution of the dislocation density and population of dislocations in particular slip systems as a function of LPSO phase content using diffraction line profile analysis.
Tasks:
1) Investigation of initial microstructure of the samples by optical light microscopy
2) Analysis of diffraction profiles measured during deformation of Mg-LPSO alloys
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK