Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mapování vzorců užívání zahřívaných tabákových výrobků IQOS a GLO: online dotazníková studie
Název práce v češtině: Mapování vzorců užívání zahřívaných tabákových výrobků IQOS a GLO: online dotazníková studie
Název v anglickém jazyce: Mapping patterns of IQOS and GLO heated tobacco products usage: an online questionnaire study
Klíčová slova: IQOS, Glo, vzorce užívání, zahřívaný tabák, tabák, závislost
Klíčová slova anglicky: IQOS, Glo, patterns of use, heated tobacco, tobacco, addiction
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2019
Datum zadání: 30.10.2019
Datum a čas obhajoby: 08.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02236)
Oponenti: Mgr. Gabriela Rolová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce:
Cílem práce je zanalyzovat vzorce užívání tabákových výrobků IQOS a GLO mezi uživateli zahřívaného tabáku.

Výzkumný soubor:
Bude tvořen respondenty staršími 18-ti let, kteří mají zkušenost s užíváním zahřívaného tabákového výrobku IQOS nebo GLO.

Výběrová kritéria souboru:
Výzkumný soubor bude vybrán na základě nenáhodného sebenominačního výběru. Respondenti budou rekrutováni skrze online media (webové stránky, webová fóra, sociální sítě atd.).

Metody tvorby dat:
Data budou sbírána pomocí online dotazníku, který bude distribuován skrze webové rozhraní. Dotazník bude vytvořen v online rozhraní ve formuláři Google.

Metody analýza dat:
Export dat z webového prostředí formuláře Google do MS Excel.
Pro analýzu dat budou využity metody deskriptivní statistiky.
Seznam odborné literatury
Vybrané zdroje pro přípravu diplomové práce:

Basaran, R., Güven, N. M., & Eke, B. C. (2019). An Overview of iQOS® as a New Heat-Not-Burn Tobacco Product and Its Potential Effects on Human Health and the Environment. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 16(3), 371–374.https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.4274/tjps.galenos.2018.79095
Broose, L. S., Simonavicius, E., &Cheeseman, H. (2018). Awareness and Use of ‘Heat-not-burn’ Tobacco Products in Great Britain.Tobacco Regulatory Science, 4(2):44-50.
Ducharme, J. (2019). A Device That Heats Tobacco, But Doesn’t Burn It, Can Now Be Sold in the U.S. Here’s What to Know About IQOS. Time.Com, N.PAG. Retrieved fromhttp://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=136179967&lang=cs&site=ehost-live
Kalina, K. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing.
Králíková, E. et al. (2013). Závislost na tabáku: epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamira.
Králíková, E. (2015). Diagnóza F17: závislost na tabáku. Praha: Mladá fronta.
Králíková, E. (2015) in Kalina, K. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing.
Předběžná náplň práce
V posledních letech nabírají na popularitě nové zahřívané tabákové výrobky IQOS a glo, které se na českém trhu začaly objevovat před třemi lety. Jedná se o vzhledově atraktivní zařízení, u kterých oproti běžným cigaretám nedochází ke spalování, nýbrž zahřívání tabáku na teplotu 350 °C. Informace o tom, jak jsou tato zařízení pro zahřívání tabáku užívána, přináší několik zahraničních studií, avšak v České republice je dat o tomto fenoménu nedostatek. Hlavním cílem práce bylo popsat vzorce užívání zahřívaných tabákových výrobků u dospělých uživatelů v České republice. Dílčími cíli výzkumu bylo zjistit, jaké jsou motivy k užívání zahřívaných produktů, jaký je charakter užívání, tj. doba užívání, denní spotřeba náplní, změna návyků běžného kouření. Dále bylo záměrem zmapovat v jakých situacích je zahřívaná tabák nejvíce užíván a jak u uživatelů probíhá technická údržba zařízení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In recent years, novel heated tobacco products such as IQOS or glo, which began to appear on the Czech market about three years ago, gained popularity. The device is visually appealing in which, unlike regular cigarettes, tobacco is not burned but heated to a temperature of 350 °C. There are several foreign studies on how these tobacco heating products are used, but there is a lack of data on this phenomenon in Czech Republic. The main aim of this study was to describe patterns of use of heated tobacco products among adult tobacco users in the Czech Republic. Partial aims of the study were to find out what are the motives for using heating tobacco products, what is the nature of use, i.e. the time of use, daily consumption of fillings, and if there is any change in habits of ordinary smoking. Furthermore, the aim was to map in which situations heated tobacco products are used and how the users take care of the equipment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK