Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Služby pro klienty v konfliktu se zákonem v kontextu změněného systému poskytování adiktologické péče
Název práce v češtině: Služby pro klienty v konfliktu se zákonem v kontextu změněného systému poskytování adiktologické péče
Název v anglickém jazyce: Services for clients in conflict with the law in the context of the changed system of providing addiction treatment
Klíčová slova: služby pro klienty v konfliktu se zákonem, závislost, drogy, nestátní neziskové organizace
Klíčová slova anglicky: services for clients in conflict with the law, addiction, drugs, non-governmental organizations
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2019
Datum zadání: 30.10.2019
Datum a čas obhajoby: 04.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Amalie Lososová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Péči o adiktologické klienty v konfliktu se zákonem zajišťují některé nestátní neziskové organizace s touto specializací již mnoho let. Od roku 2018 začíná vězeňská služba rozšiřovat tým pracovníků služeb pro adiktologické klienty o nové pozice civilních pracovníků, vězeňské adiktology. Možnost péče o klienty ve vězení začíná být více rozmanitá. Otázkou je, jak je na tyto změny připraven již zavedený systém péče z pohledu pracovníků neziskových organizací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Care for addictological clients that have a conflict with the law has been provided by non-governmental organizations with this specialization for many years. From 2018, the prison service has begun to expand services for addictological clients with new jobs for civilian staff, for prison addictologists. The possibilities of addiction treatment in prison are becoming more diverse. The question is how the already established system of treatments is prepared for these changes from the point of view of employees of non-profit organizations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK