Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Význam nutriční péče u poruch příjmu potravy
Název práce v češtině: Význam nutriční péče u poruch příjmu potravy
Název v anglickém jazyce: Eating disorders and the importance of nutrition
Klíčová slova: poruchy příjmu potravy, nutriční terapie, mentální anorexie, mentální bulimie, léčba
Klíčová slova anglicky: eating disorders, nutrition therapy, anorexia nervosa, bulimia nervosa, therapy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alena Teofil
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2019
Datum zadání: 30.10.2019
Datum a čas obhajoby: 02.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy, především mentální anorexií a mentální bulimií. Začátek teoretické části přibližuje téma poruch příjmu potravy, jejich vymezení a rizikové faktory. Hlavní část bakalářské práce se soustřeďuje na léčbu poruch příjmu potravy, na které se podílí celý tým profesionálů. Kapitola o terapii je nejvíce zaměřena na úlohu nutričního terapeuta při zvládání mentální anorexie a mentální bulimie. Práce obsahuje hodnocení stavu výživy, formy realimentace a vhodný jídelní režim. Další kapitola představuje zdravotní komplikace, které se s chorobou neodmyslitelně pojí. Závěr teoretické části vysvětluje pojem relaps a zahrnuje body, jak mu předcházet. Praktická část je tvořena rozhovorem s respondentkami, které mají zkušenost s poruchami příjmu potravy. Cílem výzkumu je zjištění, jak postupoval nutriční terapeut při léčbě jejich onemocnění a jak důležitá pro ně s ním byla spolupráce. Dalším cílem bylo zjistit, zdali se respondentky nyní stravují dle doporučených rad.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis encompasses problematics of eating disorders, primarily anorexia nervosa and bulimia nervosa. The beginning of the theoretical parts approached eating disorder, their definition and risk factors. The main part of the thesis is focuses on the treatment of eating disordes with cooperation team of professionals. The chapter on therapy is mainly focused on the role dietitian in treatmeant mental anorexia and mental bulimia. The thesis describes an evaluation of the nutritional status, forms of realimentation and a suitable diet. Next chapter define health complications that are an integral part of the disease. Conclusion of the theoretical part explains the term of relapse and includes the points how to prevent it. Practical part consists of an interview with respondents who have an experience with eating disorders. The aim of this research is to find out how nutritional therapist proceeded in the treatment of their diseases and how important was the cooperation with him for them. Next aim was to find out if the respondents eat according to the recommended advice now.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK