Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přenos informací o zdravém životním stylu od odborné k laické veřejnosti
Název práce v češtině: Přenos informací o zdravém životním stylu od odborné k laické veřejnosti
Název v anglickém jazyce: Transfer of information on healthy lifestyles from experts to the general public
Klíčová slova: životní styl, dieta, pohybová aktivita, obezita, média
Klíčová slova anglicky: lifestyle, diet, physical activity, obesity
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2019
Datum zadání: 30.10.2019
Datum a čas obhajoby: 28.08.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 28.08.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02793)
Oponenti: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Bartůňková, S. (2010). Stres a jeho mechanismy. Praha: Karolinum.
Bednář, V. (2011). Mediální komunikace pro management. Praha: Grada
Blažková, M. (2005). Jak využít internet v marketingu. Praha: Grada.
Borzová, C. (2009). Nespavost a jiné poruchy spánku: pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada.
Čeledová, L., & Čevela, R. (2010). Výchova ke zdraví: Vybrané kapitoly. Praha: Grada. Čevela, R.,
Čeledová, L., & Dolanský, H. (2009). Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy. Praha: Grada.
Dolanský, H. (2008). Veřejné zdravotnictví. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav ošetřovatelství.
Ftorek, B., J. (2012). Public relations jako ovlivňování mínění. Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat (3rd ed.). Praha: Grada.
Hainer, V. (2011). Základy klinické obezitologie (2en ed.). Praha: Grada.
Hamplová, L. (2019). Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví pro zdravotnické obory. Praha: Grada.
Jirák, J. & Köpplová, B. (2009) Masová média. Praha: Portál.
Jirák, J. & Köpplová, B. (2003) Média a společnost (2en ed.). Praha: Portál.
Machová, J., & Kubátová, D. (2015). Výchova ke zdraví (2en ed.). Praha: Grada.
Mikuláštík, M. (2010). Komunikační dovednosti v praxi (2en ed.).Praha: Grada.
Müllerová, D., Aujezdská, A., Dvořáková, J., Klepáč, J., Langmajerová, J., Pokorný, T. …Zloch, Z. (2014). Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. Praha: Karolinum
Schellmann, B., Gaida, P., Gläser, M., & Kegel, T. (2004). Média. Základní pojmy, návrhy, výroba.(2en ed.). Praha: Europa Sobotáles.
Svačina, Š. (2010). Poruchy metabolismu a výživy. Praha: Galén.
Svačina, Š., Bretšnajdrová, A., Holcátová, I., Horáček, J., Kovářová, K., Kreuzbergová, J. … Šmahelová, A. (2008). Klinická dietologie. Praha: Grada.
Papežová, H., (Ed.). (2010). Spektrum poruch příjmu potravy: Interdisciplinární přístup. Praha: Grada.
Perušičová, J., Rosolová, H., Škrha, J., Owen, K. & Vrablík, M. (2012). Prediabetes, prehypertenze, dyslipidémie a metabolický syndrom. Praha: Maxdor
Urban, L., Dubský. J., & Murdza, K. (2011). Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada.
Zlatohlávek, L. (2019). Klinická dietologie a výživa (2en ed.). Praha: Current Media.
Zlatohlávek, L. (2017). Interna pro bakalářské a magisterské obory. Praha: Current Media.Elektronické zdroje:
Altschmiedová T., & Vrablík M. (2018). Proč selháváme v léčbě dyslipidemie? Medicína pro praxi. 20(4): 171–176 Dostupné z https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2018/04/03.pdf
Bloomberg (2012). Best and worst. Most decadent countries. Dostupné z https://www.bloomberg.com/graphics/best-and-worst/most-decadent-countries/
Csémy, L., Sovinová, H., & Procházka, B. (2011). Rizikové a škodlivé pití alkoholu u mladých dospělých: demografické a sociální souvislosti. Praktický Lékař, 91(11), 656-661. Dostupné z http://www.prolekare.cz/prakticky-lekar-archiv-cisel
Česká diabetologická společnost. (2020). Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu. Dostupné z https://www.diab.cz/dokumenty/Standardy_DM.pdf
Česká diabetologická společnost. (2012). Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem. Dostupné z https://www.diab.cz/dokumenty/standard_prediabetes.pdf
Česká onkologická společnost (2020). Česká republika a rakovina v číslech. Dostupné z https://www.linkos.cz/narodni-onkologicky-program/co-musite-vedet/ceska-republika-a-rakovina-v-cislech/
Česká společnost pro hypertenzi. ([2018]). Doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze. Hypertenze & kardiovaskulární prevence, 7(Supplementum). Dostupné z http://www.hypertension.cz/sqlcache/widimsky-1-hypertenze-kv-prevence-2018.pdf
Český statistický úřad. (2020). Internet používá přes 80 % obyvatel Česka. Dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/internet-pouziva-pres-80-obyvatel-ceska
Český statistický úřad. (2020). Využívání internetu k vyhledávání informací o zdraví v České republice - 2019. Dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyuzivani-internetu-k-vyhledavani-informaci-o-zdravi-v-ceske-republice-2019
Český statistický úřad. (2019). Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci.Dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/7-vyhledavani-vybranych-informaci-na-internetu-491bfx37fh
Český statistický úřad. (2018). Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor. Rozhlas a televize. Dostupné z https://1url.cz/XzRbU
Evropský kodex proti rakovině. (2016). Evropský kodex proti rakovině. 12 způsobů, jak omezit riziko rakoviny. Dostupný z https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/cs/
Hnilicová, H., & Dobiášová, K. (2018). Alkohol z pohledu veřejného zdraví v ČR: fakta a souvislosti. Časopis Lékařů Českých, 157(5), 248-253. Dostupné z https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2018-5-3/alkohol-z-pohledu-verejneho-zdravi-v-cr-fakta-a-souvislosti-105837
Krch, F. D., & Švédová, J. ([2013]). Příručka pro zdravotníky, aneb, Různé tváře poruch příjmu potravy. Dostupné z http://knihovna.anabell.cz/components/com_jshopping/files/demo_products/prirucka-pro-zdravotniky.pdf
Masarykův onkologický program. (2019). Rizikové faktory nádorových onemocnění. Dostupné z https://www.mou.cz/rizikove-faktory-nadorovych-onemocneni/t3019
Ministerstvo školství, mládeže a. tělovýchovy MŠMT. (2008). Pokyny EU pro pohybovou aktivitu. Dostupné z https://www.msmt.cz/file/20028
Mlčochová, V., & Papežová, K. (2011). Kouření a výživa. Praktický Lékař, 91(3), 131-133. Dostupné z http://www.prolekare.cz/prakticky-lekar-clanek?id=34692
Raboch J., & Ptáček R. (2015). Tiskový materiál. Stres a deprese. Dostupné z https://www.lf1.cuni.cz/stres-deprese-a-zivotni-styl-v-cr-lf1
Rosolová, H., et al. (2020). Editorial – Hlavní téma: Metabolický syndrom. Vnitr Lek, 66(1), 9. Dostupné z https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2020/01/01.pdf
Rosolová, H. (2016). Současný stav hypolipidemické léčby u nás. Intervenční A Akutní Kardiologie, 15(2), 81-84. Dostupné z https://www.iakardiologie.cz/pdfs/kar/2016/02/05.pdf
Státní zdravotní ústav. (n.d.). Rizikové faktory životního stylu. Dostupné z http://www.szu.cz/tema/prevence/rizikove-faktory-zivotniho-stylu
Svačina, Š. (2018). Současné pohledy na metabolický syndrom. Vnitřní Lékařství, 64(12), 1156-1159. Dostupné z https://www.prolekare.cz/casopisy/vnitrni-lekarstvi/2018-12-2/soucasne-pohledy-na-metabolicky-syndrom-107243
The Harvard Medical School Division of Sleep Medicine. (2007). Healthy Sleep. Sleep and Disease Risk. Dostupné z http://healthysleep.med.harvard.edu/healthy/matters/consequences/sleep-and-disease-risk
Unie vydavatelů. (2020). Výzkum četnosti tisku - media projekt. Dostupné z http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data/vyzkum_ctenosti
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. (2016). Novotvary 2016 ČR. Dostupné zhttps://www.uzis.cz/sites/default/files/knihovna/novotvary2016.pdf
Vašutová, K. (2009). Spánek a vybrané poruchy spánku a bdění. Praktické Lékárenství, 5(1), 17-20. Dostupné z http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2009/01/04.pdf
Whitteker-Wood. F. (2017, 22. září). New Map: The Most Unhealthy Countries in the World. Dostupné z https://blog.cliniccompare.co.uk/most-unhealthy-countries
World Health Organization. (2020). Diabetes. Dostupné z https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
World Health Organization. (2020). Depression. Dostupné z https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
World Health Organization. (2019). Hypertension. Dostupné z https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
World Health Organization. (2020). Obesity and overweight. Dostupné z https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
World Health Organization. (2019). Tabacco. Dostupné z https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
World Health Organization. (2018). Alcohol. Dostupné z https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
World Health Organization. (2018). Cancer. Dostupné z https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer
World Health Organization. (2018). Healthy diet. Dostupné z https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
World Health Organization. (2018). Noncommunicabale diseases. Dostupné z https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá přenosem informací od odborné k laické veřejnosti prostřednictvím webového média obesity-news.cz a shrnuje problematiku zdraví a životního stylu, která je v současnosti stále více probírána i v prostředí masových médií. Teoretická část práce popisuje definici zdraví a životního stylu, dále nejdůležitější rizikové faktory a nejčastější onemocnění spojené s životním stylem. Praktická část je rozděla na dva celky. První část se věnuje dotazníkovému šetření, který ma za cíl zjistit, kde nejčastěji veřejnost získává informace o zdravém životním stylu. Druhá část praktické části se týká samotného zprostředkování přenosu infromací, který zahrnuje organizaci redakčního plánu a distribuci odborných článků na internetu s cílem zvýšit návštěvnost webové stránky Obesity News, navýšit počet zobrazení, zapojit více autorů do tvorby obsahu a propojit web se sociální sítí Facebook.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the transfer of information from the professional to the general public through the web media obesity-news.cz and summarizes the issues of health and lifestyle, which is currently increasingly discussed in the mass media. The theoretical part of the thesis describes the definition of health and lifestyle, as well as the most important risk factors and the most common diseases associated with lifestyle. The practical part divided them into two parts. The first part is devoted to a questionnaire survey, which aims to find out where the public most often obtains information about a healthy lifestyle. The second part of the practical part concerns the actual mediation of information transmission, which includes the organization of an editorial plan and distribution of professional articles on the Internet to increase traffic to the Obesity News website, increase views, involve more authors in content creation and connect the website with Facebook.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK