Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diference rozumu a ne-rozumu ve Foucaultových "Dějinách šílenství"
Název práce v češtině: Diference rozumu a ne-rozumu ve Foucaultových "Dějinách šílenství"
Název v anglickém jazyce: The Difference Between Reason and Non-Reason in Foucault's 'Madness and Civilization'
Klíčová slova: Foucault, šílenství, dějiny, duševní nemoci, etika
Klíčová slova anglicky: Foucault, madness, history, mental ilnesses, ethics
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2019
Datum zadání: 30.10.2019
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R209, 209, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vlastní rešerše a studium relevantních pramenů
2. Pravidelná setkávání nad problémy psaní práce
3. Vlastní zpracování práce

STUDENT BYL SEZNÁMEN SE ZÁSADAMI PSANÍ TOHOTO TYPU PRACÍ
Seznam odborné literatury
Deleuze, Gilles. Foucault. Překlad Čestmír Pelikán. Vyd. 2. V Praze: Herrmann & synové, 2003. 191 s. ISBN 80-239-2303-X.
Foucault, Michel. Archeologie vědění. Překlad Čestmír Pelikán. Vydání druhé. V Praze: Herrmann & synové, 2016. 318 stran. ISBN 978-80-87054-43-7.
Foucault, Michel. Dějiny sexuality. I, Vůle k vědění. Překlad Čestmír Pelikán. V Praze: Herrmann & synové, 1999. 189 s. ISBN 80-238-5090-3.
Foucault, Michel. Dějiny šílenství v době osvícenství: hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Překlad Věra Dvořáková. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1994. 209 s. Edice 21; sv. 3. ISBN 80-7106-085-2.
Foucault, Michel. Diskurs; Autor; Genealogie: tři studie. Překlad Petr Horák. Vydání 1. Praha: Svoboda, 1994. 115 stran. Filozofie a současnost. ISBN 80-205-0406-0.
Foucault, Michel. Je třeba bránit společnost: kurs na Collège de France 1975-1976. Překlad Petr Horák. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2005. 281 s. ISBN 80-7007-221-0.
Foucault, Michel. Psychologie a duševní nemoc. Překlad Věra Dvořáková a Richard Vyhlídal. Praha: Dauphin, 1997. 113 stran. Studie; 1. svazek. ISBN 80-86019-30-6.
Veyne, Paul. Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost. Překlad Petr Horák. V českém jazyce vydání první. Praha: Filosofia, 2015. 207 stran. ISBN 978-80-7007-441-1.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce je eticko-filozofickým pohledem na téma jinakosti především založená na díle „Dějiny šílenství v době osvícenství: hledání historických kořenů pojmu duševní choroby“ od Michela Foucaulta. Práce definuje rozum tak, jak se ho snažil definovat Foucault a řeší otázku „co je vlastně rozum a ne-rozum“ a „podle čeho se rozhoduje, zdali je něco rozumné a ne-rozumné. Práce se zabývá hlavně porozuměním samotnému fenoménu šílenství/rozumnosti s pomocí Michela Foucaulta a jeho literatury. Budou prozkoumány možné Foucaultovy inspirace, které ho mohly vést k zájmu o problematiku duševních nemocí; zároveň však bude krátce zmíněn i jeho vlastní život. V rámci inspirací bude na téma jinakosti poukázáno i v dílech „Tak pravil Zarathustra“ (F. Nietzsche); avšak budou použity i sekundární zdroje, jako např. „Fenomenologické spisy. II, Co je existence: publikované texty z let 1965-1977.“ (J. Patočka). Práce bude taktéž sledovat vývoj lékařské péče a zacházení o duševně nemocné – toto téma bude sledováno především etickým pohledem, ale i pohledem legislativním – součástí bude i probrání samotné „léčby“ duševně nemocných, která probíhala v rámci historie. Závěr práce se bude zabývat tím, jak současná společnost vnímá duševně nemocné a zdali etická pravidla 21. století výrazně ovlivnila samotnou internaci, popřípadě zdali i pomohla se stigmatem „šílenství“ v dnešní společnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is an ethical-philosophical view on the topic of otherness, mainly based on the book „Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason“ by Michel Foucault. The thesis defines „sense“ as Foucault tried to define it himself and it deals with the question of „what is the reason and non-reason“ and „according to what is something reasonable or unreasonable“. The thesis mainly focuses on understanding the phenomenon of madness/sense itself with the help of Michel Foucault and his literature. Possible Foucault’s inspirations will be examined, those who led him to his interest in the problematics of mental illnesses; his personal life will be shortly mentioned as well. Concerning the inspirations, the topic of otherness will also be shown in the books „Thus Spoke Zarathustra“ (F. Nietzsche); nevertheless, secondary sources will be used as well, e.g., „Phenomenological files. II, What is existence: published texts from 1965-1977“ (J. Patočka). The thesis will also continue to track the evolution of the medical care as well as the treatment of the mentally ill – this topic will not only be viewed from the ethical perspective but from the legislative perspective as well – part of this will also be focusing on the „medical care“ of the mentally ill itself, which was found throughout the history. The conclusion of this thesis will be about how the contemporary society perceives „the mentally ill“ and whether the ethical rules of the 21st century significantly influenced the internment; furthermore whether it helped with the stigma of „madness“ in today’s society.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK