Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edmund Schwarzenberg a krize šlechtické společnosti v meziválečném období, 1918-1939
Název práce v češtině: Edmund Schwarzenberg a krize šlechtické společnosti v meziválečném období, 1918-1939
Název v anglickém jazyce: Edmund Schwarzenberg and a Crisis of the Noble Society in the Interwar Period, 1918-1939
Klíčová slova: Edmund Schwarzenberg|Šlechta|Rod Schwarzenbergů|Edmund Černov
Klíčová slova anglicky: Edmund Schwarzenberg|Nobility|The House of Schwarzenberg|Edmund Černov
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2019
Datum zadání: 07.01.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.04.2022
Datum a čas obhajoby: 20.06.2023 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se zaměří na výzkum osobnosti prince Edmunda, syna knížete Jana Nepomuka (1860 – 1938), a zároveň mladšího bratra tehdejší hlavy schwarzenberské primogenitury (hlubocko-krumlovské větvě) Dr. Adolpha. Princ Edmund byl a je doposud i považován za velmi kontroverzní osobnost svého rodu. Mnohdy je vnímán jako za protiklad svého bratra Adolpha. Ve své práci se student zaměří na studium vztahů uvnitř rodiny hlubockých Schwarzenbergů a zejména na roli prince Edmunda v meziválečném období. Půjde zde mj. o řešení rodinné krize, kterou vyvolal nekonformní život mladého šlechtice, jež vyústila až v jeho rozchod s rodinou. Student bude na základě archivních dokumentů uchovávaných v SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov analyzovat osobnost prince Edmunda, jeho názory na roli aristokracie v nových poměrech a na politický a hospodářský vývoj střední Evropy v meziválečném období. Cílem bude také zodpovědět otázku, zda jeho chování bylo natolik v rozporu s v „první společnosti“ akceptovanou normou, aby pohoršilo postavení (pověst) schwarzenberského rodu ve střední Evropě.
Seznam odborné literatury
BUBEN, Milan M.: Schwarzenbergové, I. část primogenitura. Rodopisná revue, roč. 3, 2001, č. 2.
JELÍNKOVÁ, Dita, Majetková perzekuce Adolfa Schwarzenberga v dobách válečných i předválečných, Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Roč. 7, 2013, č. 2, s. 96-106.
JUŘÍK, Pavel, Schwarzenbergové: nic než rovné, Praha 2018.
HAVLÍČEK, F. X., Poslední na Hluboké: kníže Adolf II. ze Schwarzenbergu 1890-1950, Vimperk 1994.
HAZDRA, Zdeněk, Šlechta ve službách Masarykovy republiky, Praha 2015.
HORČIČKA, Václav – ŽUPANIČ, Jan, Šlechta na křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století, Praha 2017.
KOBLASA, Pavel, Princ Edmund, černá ovce rodiny, in: Obnovená tradice. Časopis historického spolku Schwarzenberg, České Budějovice 2006.
SCHWARZENBERG, Karl: Geschichte des reichsständischen Hauses Schwarzenberg, II. Teil. Neustadt a. d. Aisch 1963.
Státní oblastní archiv Třeboň, odd. Český Krumlov, Rodinný archiv Schwarzenberg (primogenitura), sign. F 8 b - Edmund Sohn Johann´s).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK