Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak lidi s duševním onemocněním, zvláště se schizofrenií, vnímá jejich sociální okolí.
Název práce v češtině: Jak lidi s duševním onemocněním, zvláště se schizofrenií, vnímá jejich sociální okolí.
Název v anglickém jazyce: How people with mental illness, especially with schizophrenia, are perceived of their social environment
Klíčová slova: duševní onemocnění|diagnóza|schizofrenie|stigma|předsudky|poruchy|sociální prostředí
Klíčová slova anglicky: mental illness|diagnosis|schizophrenia|stigma|prejudices|disorders|social environment
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2019
Datum zadání: 29.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2019
Datum a čas obhajoby: 29.01.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Anotace v ČJ: Tato práce je zaměřena na duševní onemocnění. Hlouběji se zabývá schizofrenií, jejími formami, příčinami a také dopady na sociální život lidí s touto diagnózou. Jak společnost vnímá duševně nemocné a jaké předsudky stále přetrvávají.
Anotace v AJ: This work is focused on mental illness. It deals deeply with schizophrenia, its forms, causes, symptoms and also impacts on social life of people with this diagnosis. How society perceives the mentally ill and which prejudices still persist.
Seznam odborné literatury
1) DRAGOMIRECKÁ, Eva. BARTOŇOVÁ, Jitka. WHOQOL-BREF, WHOQL-100: World health organization quality of life assessment : Příručka pro uživatele české verze dotazníků kvality života Světové zdravotnické organizace, 1. Vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2006. ISBN 80-85121-82-4.
Začátek formuláře
2) HARTL, Pavel a HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. 3.vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0873-0.
3) NEDLEY, Neil. Život bez deprese. Praha: Advent – Orion, spol. s. r. o., 2007, s. 23. ISBN 978-80-7172-023-2.
4) HARTL, Pavel. Stručný psychologický slovník. Praha: Portál, 2004, s 53. ISBN 80-7178-803- 1.
5) HAUSNER, Milan. Duševně nemocný mezi námi. 4. vyd. Praha: Avicenum, 1981. ISBN 08-068-82.
6) MAHROVÁ, Gabriela a VENGLÁŘOVÁ, Martina. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2138-5.
7) PROBSTOVÁ, Václava, PĚČ, Ondřej. Psychiatrie pro sociální pracovníky: vybrané kapitoly. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0731-3.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK