Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předškolní výchova, vzdělávání a péče v Lucembursku
Název práce v češtině: Předškolní výchova, vzdělávání a péče v Lucembursku
Název v anglickém jazyce: Early Childhood Education and care in Luxembourg
Klíčová slova: Předškolní výchova, předškolní vzdělávání, předškolní instituce, Lucembursko, případová studie, srovnávací výzkum
Klíčová slova anglicky: Early Childhood Education and care, pre-school institutions, Luxembourg, case study, comparative education research
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.10.2019
Datum zadání: 28.10.2019
Datum a čas obhajoby: 12.01.2021 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá systémem zajištění předškolní výchovy, vzdělávání a péče v Lucembursku. Teoretická část uvádí důležité informace týkající se současné sociální, politické a vzdělávací situace v Lucembursku jako základní kontext pro porozumění specifik profilace služeb předškolních institucí. Popisuje historické kořeny vzniku předškolní výchovy v Lucembursku a charakterizuje jednotlivé typy institucí poskytující předškolní výchovu, vzdělávání a péči pro děti (legislativní a kurikulární ukotvení jejich práce, vývoj v posledních letech a jeho srovnání s vývojovými trendy v zemích Evropské unie). Dále se zabývá také pedagogickým personálem – charakterizuje jejich status, kvalifikační požadavky, podmínky i odměňování pedagogů v předškolních zařízeních. V praktické části bude proveden kvalitativní výzkum se zaměřením na podmínky a průběh vzdělávání ve formální a neformální formě institucionální předškolní výchovy. Cílem práce bude zmapovat zkušenosti a hodnocení rodičů nastavení systému předškolního vzdělávání a institucionální péče, a to z hlediska formálního i neformálního sektoru i vybraných specifických charakteristik v Lucembursku (např. podpora vícejazyčnosti, harmonizace potřeb rodin a systému apod.); dále poukázat na shody a rozdíly v jejich profilaci ve vztahu k předškolním institucím v České republice i k vývoji předškolní péče v Evropě.
Seznam odborné literatury
Zdroje:
SYSLOVÁ, Z., BORKOVCOVÁ, I. a J. PRŮCHA. Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a zahraniční situace. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014. (materiál z Moodle ke kurzu PV v kontextu změn v Evropě)
VÁŇOVÁ, M. Vzdělávací systémy ve vyspělých evropských zemích: výstup stěžejního úkolu PedF UK v Praze. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 80-7066-848-2.
PRŮCHA, Jan. Srovnávací pedagogika: mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. 3., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0870-9.
PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN: 80-7178-290-4
Elektronické:
European Commission/EACEA/Eurydice, 2016. Structural Indicators on Early Childhood Education and Care in Europe – 2016. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-9492-451-3 (materiál z Moodle kurzu PV v kontextu změn v Evropě)
European Commission/EACEA/Eurydice, 2019. Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-9492-974-7. Dostupné z: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/key-data-early-childhood-education-and-care-europe-%E2%80%93-2019-edition_en
European Commission/EACEA/Eurydice, 2018. Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2016/17. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-9492-813-9. Dostupné z: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teachers-and-school-heads-salaries-and-allowances-europe-201617_en
Webové stránky:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR: www.msmt.cz
Ministerstvo školství, mládeže a edukace Lucembursko: www.menje.lu
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá systémem předškolní výchovy, vzdělávání a péče v Lucembursku. Cílem práce je charakterizovat systém předškolní výchovy, vzdělávání a péče v Lucembursku a zjistit, zda jeho nastavení koresponduje s potřebami současných rodin. Teoretická část uvádí důležité informace týkající se současné demografické, sociální, politické a vzdělávací situace v Lucembursku jako základní kontext pro porozumění specifik profilace služeb předškolních institucí. Popisuje historické kořeny vzniku předškolní výchovy v Lucembursku. Dále charakterizuje současný vzdělávací systém, jeho vybrané strukturní a procesní podmínky a typy institucí zajišťujících v Lucembursku institucionální předškolní výchovu, tedy legislativní a kurikulární ukotvení jejich práce, vývoj v posledních letech a případné výzvy pro budoucí vývoj a směřování. Praktická část přináší výsledky kvalitativního šetření realizovaného formou polostrukturovaných rozhovorů s respondenty z řad rodičů. Výzkum se zaměřil na zjištění a analýzu toho, jak jsou rodiče spokojeni s nastavením systému předškolní výchovy, vzdělávání a péče v Lucembursku a zda jim strukturní a procesní nastavení z pohledu jejich rodinného a profesního života vyhovuje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The focus of the bachelor thesis is on the system of early childhood education and care in Luxembourg. The goal of this thesis is to describe and analyse the system of early childhood education and care in Luxembourg and find out if its set-up corresponds with the needs of present families. The theoretical part contains important information regarding current demographic, social, politic and education situation in Luxembourg as a basic context for understanding of specific profile of childcare and education services. It describes historical origins of early childhood education and care in Luxembourg. It includes characteristics of current education system, its structure and process conditions and particular types of institutions providing early childhood education and care (legal and curricular basis for their work, development in recent years and potential challenges for their future orientation). The empirical part contains results of qualitative research realised in the form of semi-structured interviews with respondents from the rank of parents. The research focused on findiing out and analysis of how the parents are satisfied with the set-up of the early childhood education and care system in Luxembourg and if the structural and process set-up is convenient for them from the point of their family and professional life.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK