Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Translation and analysis of a chapter from the novel The Red Knight by Miles Cameron
Název práce v češtině: Překlad a analýza kapitoly z knihy The Red Knight od Milese Camerona
Název v anglickém jazyce: Translation and analysis of a chapter from the novel The Red Knight by Miles Cameron
Klíčová slova: překlad, The Red Knight, analýza, Cameron, fantasy
Klíčová slova anglicky: translation, The Red Knight, analysis, Cameron, fantasy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Richterová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2019
Datum zadání: 27.10.2019
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 10:00
Místo konání obhajoby: Celetná 13, Praha 1, C203/C3, Židle dřevěné + lavice, Fix, Zastínění, PVC
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vypracování teoretických východisek
2. Stanovení hypotéz
3. Vypracování praktické části práce – vlastní překlad
4. Analýza překladu
5. Závěr
Seznam odborné literatury
Bell, James Scott. Plot & Structure: Techniques and Exercises for Crafting a Plot That Grips Readers from Start to Finish. Fifth Edition, Writer's Digest Books, 2004.
Dušková, Libuše et al. Mluvnice Současné Angličtiny na Pozadí Češtiny. Academia, 2012.
“Glossary of military terms”. Erenow.net, https://erenow.net/ww/warfareinthemedievalworld/35.php. Accessed 24 October 2019.
Knittlová, Dagmar. K Teorii i Praxi Překladu. Univerzita Palackého v Olomouci, 2000.
Levý, Jiří. Umění Překladu. Apostrof, 2012.
Saduov, Ruslan, and Vinczeová, Barbora. Translating Fantasy Literature into Russian and Slovak: The Case Study of Catherynne Valente’s The Girl who Circumnavigated Fairyland in a Ship of her own Making. http://www.skase.sk/Volumes/JTI12/pdf_doc/06.pdf, Accessed 24 October 2019.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá literárním překladem. První, teoretická část práce obsahuje teoretická východiska, na kterých je následně postaven překlad vybrané kapitoly. Druhá část obsahuje autorův překlad se zaměřením na zachování autentického fantasy románu spolu s vybranými příklady stylistických fenoménů z vyhotoveného překladu a důvody za překladatelskými rozhodnutími.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with literary translation. The first, theoretical part, deals with the theoretical standpoints upon which the practical part is built. Second part contains the author’s translation with a focus on maintaining the authenticity of a fantasy novel together with selected highlighted styllistic phenomena and the reasoning behind examples from the translated text.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK