Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Učitel očima žáků na 1. stupni základní školy
Název práce v češtině: Učitel očima žáků na 1. stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: Teacher under pupils´view at a primary school
Klíčová slova: ideální učitel, vyučovací styly učitele, žák, dovednosti učitele, osobnostní vlastnosti učitele
Klíčová slova anglicky: ideal teacher, teacher teaching styles, pupil, teacher skills, teacher personality
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2019
Datum zadání: 25.10.2019
Datum a čas obhajoby: 18.06.2020 15:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude mít teoreticko-empirický charakter.

Cíl: Zjistit, jaké osobnostní a výukové kvality a postupy oceňují žáci na 1. stupni ZŠ ve 2. vzdělávacím období. Porovnat s teorií učitelské profese, s požadavky na profesní kompetence učitele na primární škole.
Seznam odborné literatury
FENSTERMACHER, Gary D. a Jonas F. SOLTIS. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-471-7.
PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004. První pomoc pro pedagogy, 1. ISBN 80-7254-474-8.
ČAPEK, Robert. Odměny a tresty ve školní praxi: kázeňské strategie, zásady odměňování a trestání, hodnocení a klasifikace, podpora a motivace žáků. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4639-5.
ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: [vývojová psychologie] : přepracované vydání. 3. vyd. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0772-6.
ČÁP, Jan. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 655 s. ISBN 80-717-8463-X.
FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi: Příručka pro učitele. 1. vyd. Praha:Portál, 1997, 383 s. ISBN 80-717-8063-4.
JANOTOVÁ, Helena, Karel SCHELLE a Ilona SCHELLEOVÁ. Profesní etika. Vyd. 1.Praha: Eurolex Bohemia, 2005, 96 s. ISBN 80-868-6142-2.
KOHNOVÁ, Jana. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012, 362 s. ISBN 978-80-7290-625-3.
KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Vyd. 4.Praha: Portál, 2012, 164 s. ISBN 978-80-262-0052-9.
MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000, 143 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-717-8494-X.
VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem: Co by měl učitel vědět o své profesi. 2.přepracované vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2007.ISBN 978-80-247-2863-6.2903-849.
SPILKOVÁ, Vladimíra a Anna TOMKOVÁ. Kvalita učitele a profesní standard. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010, 257 s. ISBN 978-807-2904- 969.
ŠVEC, V.: Sebereflexe jako nástroj profesionálního (sebe)rozvíjení začínajících učitelů. Pedagogická orientace 1997, 3, s. 2-13, ISSN 1211-4669.
PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.
HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-755-8.
KREJČOVÁ, Věra a Jana POCHE KARGEROVÁ. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. Step by step (Portál). ISBN 978-80-7367-906-4.

Předběžná náplň práce
Teoretická část: Pojednat o nárocích na profesi učitele - standardy, kompetence. Zpracovat význam teorie vyučovacích a interakčních stylů a jejich typologie pro sebereflexi učitele. Uvést do vztahu s vývojovými zvláštnosti žáků na 1. stupni, zejména z hlediska vztahu k autoritě, rozvíjení socializačních kompetencí a poznávacích potřeb, resp. vztahu k učení. Popsat sebediagnostické nástroje, které může učitel využít na 1. stupni ZŠ.

Praktická část: Kvalitativní šetření bude zaměřeno na sledování interakčního a vyučovacího stylu učitele ve vazbě na představy žáků o "ideálním" učiteli. Metody sběru dat: pozorování, dotazování, analýza prací žáků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK