Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České země na přelomu 14. a 15. století v počítačové hře Kingdome Come: Deliverance. Společnost, duchovní život, architektura.
Název práce v češtině: České země na přelomu 14. a 15. století v počítačové hře Kingdome Come: Deliverance. Společnost, duchovní život, architektura.
Název v anglickém jazyce: Czech lands at the turn of the 14th and 15th century in computer game Kingdom Come: Deliverance. Society, spiritual life, architecture.
Klíčová slova: Popularizace historie; počítačové hry s historickou tematikou; historická věrohodnost; pozdní středověk; Čechy ve 14. a 15. století; středověká architektura; šlechta; církev; Kingdome Come: Deliverance
Klíčová slova anglicky: Popularization of history; video games on historical topics; historical accuracy; late middle ages; Bohemia in the 14th and 15th century; medieval architecture; nobility; church; Kingdome Come: Deliverance
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2019
Datum zadání: 17.10.2019
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Dušan Foltýn
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznámím se s dostupnou odbornou literaturou k tématu popkultury a počítačových her; rozeberu jednotlivé prvky hry Kingdom Come: Deliverance z hlediska historické věrohodnosti (vizuální stránka, zachycení architektury, společenské hierarchie, mezilidských vztahů a poměrů v klášteře). Pokusím se srovnat tuto hru s jinými počítačovými hrami věnovanými středověku.
Seznam odborné literatury
Prameny
Jednotlivé sekvence hry Kingdom Come: Deliverance. Warhorse Studios, 2018. [Steam]
Další hry se středověkou tematikou – Crusader Kings II., Medieval II Total War, Age of Empires II

Literatura
BARTLOVÁ, Milena, ed. Pop History: o historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha: Lidové noviny, 2003. Knižnice Dějin a současnosti. ISBN 80-7106-345-2.
HALADA, Jan. Lexikon české šlechty: erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. Praha: Nakl. Akropolis, 1994. ISBN 80-901020-3-4.
KEPARTOVÁ, Jana, ed. Antika?: zajděte do kina, přečtěte román…. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. Knižnice Dějin a současnosti. ISBN 80-7106-850-0.
KAVKA, František. 5.4.1355: korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské. Praha: Havran, 2002. Dny, které tvořily české dějiny. ISBN 80-86515-10-9.
KAVKA, František. Čtyři ženy Karla IV.: královské sňatky. Praha: Paseka, 2002. Historická paměť. ISBN 80-7185-493-x.
KUNDRTOVÁ, Eliška. Počítačová hra „Kingdom Come: Deliverance“ z pohledu historické vědy. Bakalářská práce PedF UK, 2019.
MACEK, Josef. Česká středověká šlechta. Praha: Argo, 1997. Historické myšlení. ISBN 80-7203-045-0.
ROYT, Jan, Petr SOMMER a Martin STECKER. Sázavský klášter. V Praze: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze ve spolupráci s územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze, 2013. ISBN 978-80-86516-57-8.
SPĚVÁČEK, Jiří. Václav IV. 1361–1419: k předpokladům husitské revoluce. Praha: Svoboda, 1986. Členská knižnice (Svoboda).
ŠEFCŮ, Ondřej. Architektura: lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3120-9.
VÁVRA, Daniel a Warhorse Studios. The art of Kingdome Come: Deliverance. Xzone s.r.o., 2019.
VLČEK, Pavel, Dušan FOLTÝN a Petr SOMMER. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997. ISBN 80-85983-17-6.
Internetové zdroje
Ordo Sancti Benedicti: Řád sv. Benedikta [online]. [cit. 2019-9-16]. Dostupné z: http://www.benediktini.cz/zivot-podle-rehole.html

Audiovizuální zdroj
Making of Kingdome Come: Deliverance. Warhose Studios, 2018. [Steam]

Předběžná náplň práce
1. Úvod: vymezení problematiky
1. 1. Dosavadní zpracování tématu
1. 2. Zhodnocení obecné literatury k popularizaci historie a počítačovým hrám
1. 3. Popularizace historie (zaměřeno především na počítačové hry)
2. Představení hry Kingdom Come: Deliverance
2. 1. Vznik KCD (Warhorse studio)
2. 2. Ohlasy v zahraničí
2. 3. Popis hry (žánr hry, herní rozhraní atd.)
3. Charakteristika lucemburské dynastie na základě aktuálního historického poznání
4. Analýza
4. 1. Společenská hierarchie ve hře
4. 2. Zobrazení mezilidských vztahů ve hře
4. 3. Dobová architektura ve hře
4. 4. Klášterní život představený ve hře
5. Další „středověké“ hry ve srovnání s KCD
6. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Introduction: definition of the problem
1.1. Existing works and studies on the topic
1.2. Evaluation of general literature dealing with popular interpretation of history and computer games
1.3. Popularization of history (focused especially on computer games)
2. Introduction of computer game Kingdom Come: Deliverance
2.1. The creation of KCD (Warhorse Studios)
2.2. The reception abroad
2.3. Game description (video game genre, game interface etc.)
3. Characteristics of the Luxembourg dynasty based on current historical knowledge
4. Analysis
4.1. Social hierarchy in the game
4.2. The presentation of interpersonal relations in the game
4.3. The period architecture in the game
4.4. The monastic life introduced in the game
5. Other „medieval“ games in comparison with KCD
6. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK